Deze brief is onderdeel van: www.fiscalio.nl

Voorbeeld bezwaarschrift WOZ

 

Voorbeeld bezwaarschrift WOZ
Aan de gemeente (naam gemeente)
Hoofd Belastingen (adres)


Betreft: WOZ-beschikking X
Datum (van de WOZ-beschikking):
Nummer (van de WOZ-beschikking):

Betreft: object (uw adres)
Datum (dagtekening):

Geachte heer, mevrouw,

Ik ontving van u bovengenoemde WOZ-beschikking  (jaar) en ben het niet eens met de daarin genoemde waarde (invullen) voor mijn woning. Naar mijn mening is deze te hoog vastgesteld. In verband hiermede maak ik bezwaar tegen uw beschikking.

Ik voer hiertoe het volgende aan:  (kiest u hier uit de volgende mogelijkheden):
- Vergelijkbare woningen rond 1 januari X hebben minder opgebracht dan de door u
vastgestelde waarde. Ik verwijs u naar de hiertoe bijgevoegde gegevens. (bewijsstukken, bijvoorbeeld advertenties van makelaar e.d. meesturen).
- De waarde volgens mijn eigen taxatierapport rond 1 januari X was lager de door u vastgestelde waarde. Ik verwijs u naar de hiertoe bijgevoegde gegevens (taxatierapport meezenden).

Mijn woning wijkt af van het genoemde referentiepand, want (kiest u hier uit de volgende mogelijkheden)
- het betreft een ander soort woning (benoem de verschillen)
- het is minder groot / heeft minder kamers
- er is geen / een kleinere garage/ tuin
- de binnenkant wijkt af/ is minder luxe
- de staat van onderhoud is minder dan die van de referentiewoning
- de ligging is minder gunstig dan de referentiewoning

Er is geen / te weinig rekening gehouden met(kiest u hier uit de volgende mogelijkheden):
- overlast van verkeer / bedrijven/ afvalstortplaats
- aanwezigheid van asbest / vervuilde grond
- een ernstig defect aan (bijvoorbeeld riolering)
- overlast door ontbreken van bestrating (in nieuwbouwwijk)
- overlast door grote bomen
- de wijk die minder geliefd is geworden door (reden vermelden)


Dit alles overziende zou de waarde per 1 januari X vastgesteld moeten worden op (waarde vermelden).

Ik verneem graag van u of  u mijn bezwaar al dan niet (gedeeltelijk) af wijst.

Hoogachtend,
Handtekening

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Eventueel uw telefoonnummer


Bijlage(n):
(hier uw bijlagen vermelden!)