Voorbeeld bezwaarschrift omzetbelasting

Aan: Belastingdienst/kantoor {PLAATSNAAM}
{POSTADRES}

1 januari 2010

Betreft: bezwaar tegen de aangifte omzetbelasting over de periode (december 2009/vierde kwartaal 2009) ten name van de BV Haasje

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de aangifte omzetbelasting over de periode (december 2009/vierde kwartaal 2009) ten name van  BV Haasje (omzetbelastingnummer xxx).

Het bezwaar is gericht tegen de in deze aangifte opgenomen BUA-correctie. Ten onrechte is geen rekening gehouden met feit dat een BUA-correctie voor personeelsvoorzieningen niet van toepassing is indien een eigen bijdrage van de werknemers wordt ontvangen (Scandic, HVJ 20 januari 2005,C-412/03).

Desgewenst zal ik het bezwaarschrift binnenkort nader motiveren. Ik wacht terzake uw reactie af.  

Hoogachtend,

Bijlagen:
Kopie aangifte

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën