Bezwaarschrift Inkomstenbelasting

Belastingdienst
Postbus 757
4200 AT GORINCHEM

Gorinchem, 23 augustus 2010
Belanghebbende: xx, Zeist

Aanslagnummer: 123.456.11.H.56

Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen 2005

Geachte mevrouw, heer,

Hierdoor maak ik namens belanghebbende bezwaar tegen de invorderingsrente ad € 385 begrepen in
bovengenoemde vermindering op aanslag.

Momenteel is desbetreffende aanslag onderwerp van een (hoger) beroep bij het Hof Arnhem.
Gedurende de beroepsprocedure is door de Ontvanger uitstel van betaling verleend.

Het is derhalve onbehoorlijk en onzorgvuldig om een terugbetaling van uw Dienst te verrekenen en invorderingsrente
in rekening te brengen.

Ik verzoek u de invorderingsrente naar nihil te verminderen.

Voorts verzoek ik u om een vergoeding van de kosten van de door mijn kantoor beroepsmatig
verleende bijstand.

Hoogachtend,

P.O. Minczeles CB

www.mpadvies.nl

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën