Fiscale begrippen

Aangifte
Jaarlijks vraagt de Belastingdienst u een aangifte inkomstenbelasting te doen. Zeker wanneer u een voorlopige teruggave ontvangt en/of toeslag (huur, zorg en/of kinderopvangtoeslag) bent u verplicht dit te doen. Op basis van uw persoonlijke situatie, uw inkomenssituatie en tal van mogelijke aftrekposten en bijtellingen zal de belastingdienst beoordelen of u geld terugkrijgt of belastinggeld moet bijbetalen. Professor Fiscus kan u als specialist bijstaan bij de aangifte inkomstenbelasting.

Alleenstaand

De Belastingdienst ziet u als alleenstaand wanneer u alleen woont of met familieleden, tenzij dit een broer of zus betreft die ouder is dan18 jaar.

Aanslagjaar

Het aanslagjaar is het jaar waarin u uw belastingaangifte indient. Binnenkort vindt u uw aangifteformulier voor aanslagjaar 2010 in uw brievenbus. Daarin moet u uw inkomsten van 2009 aangeven. Daarom spreekt men van inkomstenjaar 2009.

Belastingdienst Toeslagen

De afdeling Toeslagen is een apart onderdeel van de Belastingdienst dat opgericht is om de Toeslagregelingen uit te voeren. Het gaat hierbij om de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag.

Belasting op Aangifte

Belasting waarvan je zelf het te betalen bedrag moet berekenen. Je vermeldt dit bedrag op een aangifte en betaalt de belasting dan op eigen beweging.

Belasting op Aanslag

Belasting waaroor je een aanslag krijgt waarop het te betalen bedrag staat. De belastingaanslag is in de regel gebaseerd op een aangifte die je hebt gedaan. Je hoeft de belasting pas te betalen na ontvangst van de belastingaanslag.

Beroepschrift

Schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de rechter om een beslissing op een bezwaarschrift (van de Belastingdienst of de uitvoeringsinstelling) te herroepen waarmee de indiener van het beroepschrift het niet eens is.

Bijdrage inkomen

Het bijdrage-inkomen is het gezamenlijke bedrag dat een verzekeringsplichtige ontvangt aan:

– loon;

– winst uit onderneming;

– resultaat uit overige werkzaamheden; en

– periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

BTW

Btw staat voor Belasting op Toegevoegde Waarde. De verkoper draagt dat bedrag af aan de staat als ‘omzetbelasting’. Als consument moet u dus niets aangeven, ook niet in uw belastingaangifte. Meer informatie over BTW vindt u hier.

Bezwaarschrift

Schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Belastingdienst of de uitvoeringsinstelling om een beslissing te herroepen waarmee de indiener van het bezwaarschrift het niet eens is. Het gaat om een beslissing die de Belastingdienst of de uitvoeringsinstelling zelf heeft genomen.

Belastingvermindering

Voor tal van uitgaven kan u aanspraak maken op een belastingvermindering. Hoe groot het fiscale voordeel is, varieert naar gelang van de aard van de uitgaven. Bekende voorbeelden van belastingverminderingen zijn dienstencheques en energiebesparende uitgaven. Het bedrag van de belastingvermindering wordt afgetrokken van uw verschuldigde belastingen. Dat kan een nadeel zijn als u weinig of helemaal geen belastingen betaalt omdat bijvoorbeeld uw inkomen te laag is. De belastingvermindering gaat dan verloren.

Bloot eigendom

Bloot eigendom betreft elke situatie waarin een ander dan de eigenaar recht heeft op de opbrengsten van het goed (vruchtgebruik, recht van gebruik). Er is sprake van bloot eigendom voor de eigenaar als hij het recht van bewoning (vruchtgebruik) aan een ander heeft overgedragen.

Cataloguswaarde Auto

De nieuwprijs van een auto in het bouwjaar, inclusief BTW en BPM en zonder aftrek van eventueel verleende kortingen (zie ook privé voordeel van auto van onderneming).

Fiscale aftrekken

U moet belastingen betalen op uw netto-inkomen. Hoe hoger dat inkomen, hoe meer belastingen u moet betalen. Met een aantal uitgaven kan u uw inkomen drukken en dus minder belastingen betalen. Ze mogen immers in mindering gebracht worden van de inkomsten waarop u belastingen moet betalen. De meest bekende fiscale aftrekken zijn die voor de enige eigen woning, intresten van hypothecaire leningen, kosten voor kinderopvang, betaalde onderhoudsuitkeringen en giften.

Geruisloze Omzetting in BV of NV

De situatie dat een onderneming voor de inkomstenbelasting wordt omgezet in een door een naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming, waarbij de resterende IB-claim:

• naar de toekomst wordt doorgeschoven

• wordt omgezet in een Vpb-claim (zie onder verbonden personen) en een aanmerkelijkbelangclaim (zie onder A Aanmerkelijk belang)

Jaarstukken

Financieel jaaroverzicht van een onderneming, dat bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop.

Omzetbelasting

Omzetbelasting is de officiële naam voor BTW (Belasting Toegevoegde Waarde). De afkorting BTW duidt op het systeem van heffing; heffing van belasting over de toegevoegde waarde. Er is een laag en een hoog tarief, respectievelijk 6% en 19% BTW.

Partner (Fiscaal)

• De niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot

• De niet duurzaam gescheiden levende geregistreerde partner

• De twee ongehuwde meerderjarigen die er voor kiezen om als partner beschouwd te worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Deze voorwaarden zijn:

• ze voeren in een kalenderjaar meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding

• ze staan gedurende die periode in de basisadministratie persoonsgegevens ingeschreven op hetzelfde adres

Wonen een ouder en een kind samen, dan moeten beiden 27 jaar of ouder zijn.

Privé-gebruik Auto

Op grond van deze regeling wordt een bedrag bij het inkomen van een werknemer geteld, als deze ook voor privé-gebruik een auto ter beschikking krijgt van zijn werkgever. De regeling geldt ook voor ondernemers die gebruik maken van een auto van hun onderneming. De hoogte van de bijtelling varieert naar gelang de hoogte van het privé-gebruik en bedraagt tenminste 0 tot 25% van de waarde van de auto. Als de werkelijke waarde van het privé-gebruik hoger is dan de op grond van het wettelijk percentage berekende bijtelling, dan geldt die hogere waarde.

Wij raden u aan om altijd bij www.belastingdienst.nl te kijken voor de juiste en/ of actuele bedragen en percentages!

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën