Zeeland Seaports en EFK Belastingadviseurs “Als dreigt dat je belasting moet betalen: vraag je af of dit juist en nodig is!”

Een superdividend uitkeren. Doe je dat een dag voordat je verzelfstandigd bent of een dag erna? Doe je dat als publieke onderneming of private onderneming? Gaston Suy en Santa Pellegrino van Zeeland Seaports over de fiscale route naar verzelfstandiging van het havenbedrijf en het minimaliseren van overdrachtsbelasting bij erfpachtcontracten.
Zeeland Seaports beheert de Zeeuwse havens van Terneuzen en Vlissingen.
Sinds midden jaren negentig als fusiebedrijf. Daarvoor waren Terneuzen en Vlissingen twee afzonderlijke havenschappen. Er werken 75 mensen in het Seaportsgebouw in het havengebied van Terneuzen. De kerntaak is het ontwikkelen en beheren van de infrastructuur in en om de havens voor de 250 bedrijven die er momenteel gevestigd zijn. In totaal gaat het om een oppervlakte van 4500 hectare grond en water. Inkomsten komen uit grondexploitatie en scheepsgebonden heffingen: havengeld, kadegeld en boeiengeld op basis van het brutotonnage van schepen soms in combinatie met  lading. De jaarlijkse overslag bedroeg in 2009 30 miljoen ton. Een historisch jaar omdat het bedrijf nooit zo een sterke daling meemaakte.

Op de balans staat ongeveer € 400 miljoen en de omzet ligt in de buurt van de € 35 miljoen. Het beheer is kapitaalintensief en het bedrijf heeft te maken met lange terugverdientijden en lagere rendementen. Dat heeft ook te maken met de doelstelling die het als semipublieke organisatie heeft. Het bedrijf gaat eerder in zee met projecten die lagere rendementen geven, maar die bijvoorbeeld wel extra werkgelegenheid opleveren. Het bedrijf zit ook in projecten die de ontwikkeling van het gebied verder helpen, zoals een joint-venture met een kunstmestfabriek. De warmte en CO2 die vrijkomen bij het maken van kunstmest worden gebruikt voor de teelt in een nabijgelegen glastuinbouwgebied dat in ontwikkeling is. Op de financiële afdeling zitten tien mensen die zich bezighouden met financiering, leningen, derivaten, treasury, financial auditing, operational auditing, belastingen en btw. Geregeld buigen ze zich ook over verzoeken van klanten voor allerhande financiële constructies, van voorfinanciering tot huurkoopconstructies tot financial lease constructies en crossborder leases. “We proberen altijd mee te denken met onze klanten”, zegt Gaston Suy. Hij is hoofd Finance, Control & ICT van Zeeland Seaports. 

EFK Belastingadviseurs is voor het eerst ingehuurd toen Zeeland Seaports te maken kreeg met erfpachtcontracten die verlopen waren. “Veel van die contracten waren in 2003 verlopen, maar de bedrijven zaten er meestal nog”, zegt Suy. “Toen ze verlengd moesten worden bleken er toch wel haken en ogen aan te zitten. Met name de overdrachtsbelasting”, zegt medewerker Control Santa Pellegrino. “Bij sommige contracten werd de verlenging van de bestaande erfpachtcontracten gezien als een nieuwe uitgifte van de grond. Dat betekende dat over de actuele waarde van de grond overdrachtsbelasting moest worden betaald.” Bij dat eerste contract ging het om een bedrag van bijna een half miljoen euro. Pellegrino: “EFK Belastingadviseurs heeft toen gekeken hoe we die overdrachtsbelasting konden minimaliseren. Dat is gebeurd in samenspraak met de Belastingdienst in Goes.”

Het resultaat werd een door de Belastingdienst bevestigde regeling die ervoor zorgde dat het bedrijf waarvan het erfpachtcontract intussen verlopen was ruim 50% minder overdrachtsbelasting betaalde. Suy: “De crux in het verhaal is dat de overdracht niet beschouwd werd als een compleet nieuwe uitgifte. Het ging duidelijk om een verlenging van bestaande activiteiten. Zo ontstond er een soort gedragslijn die ook gevolgd kon worden bij verlenging van contracten van andere klanten. Bovendien heeft EFK Belastingadviseurs ervoor gezorgd dat een aantal lopende contracten als voortdurend worden beschouwd. Zodra die verlengd worden, hoeft helemaal geen overdrachtsbelasting te worden betaald.” 

Zeeland Seaports is op weg naar verzelfstandiging in 2011. “De verzelfstandiging houdt vooral in dat we zelfstandiger kunnen opereren”, zegt Suy. Pellegrino: “EFK Belastingadviseurs heeft voor ons de fiscale route uitgestippeld en is die ook overeengekomen met de Belastingdienst. Ze hebben ons helemaal afgevraagd wat de plannen precies zijn.” Suy: “Alle onderwerpen waar eventueel een fiscaal aspect zou spelen, zijn aan bod gekomen. Zo willen we bij de verzelfstandiging een superdividend uitkeren. Maar doe je dat een dag voordat je verzelfstandigd bent of een dag erna? Doe je dat als publieke onderneming of private onderneming? Hoe dat fiscaal zit, wil je zeker weten. Fiscaliteiten zijn vaak een vergeten factor. Maar dat hebben we hier goed gedaan. Als dreigt dat je belasting moet betalen, denk er dan heel goed over na. Bij ons kunstmestproject hebben we net zo lang gezocht tot we fiscaal de optimale route hadden gevonden. Daar speelde de energie-investeringsaftrek die we in eerste instantie nergens kwijt konden. We hebben uiteindelijk een constructie gevonden, die ook door de Belastingdienst is goedgekeurd, waarbij we gebruik konden maken van de belastingcapaciteit van derden. Dat bespaart ons € 3 miljoen.” 
www.portofzeeland.com

Non-profit organisaties vinden het vaak lastig lastig om fiscaal advies in te kopen. Er bestaat soms de schroom van ‘dit had ik zelf misschien wel moeten weten’. Aan de andere kant is het voor organisaties niet altijd eenvoudig om binnen wet- en regelgeving de fiscale ruimte en mogelijkheden optimaal te benutten. Binnen die wet- en regelgeving kunnen non-profit organisaties meerdere routes varen. Vaak is het een keuze van de organisatie of zij scherp aan de wind wil varen of juist in rustiger vaarwater. Belastingadviseurs schetsen scenario’s voor klanten, adviseren en implementeren. Zij kunnen uitvoerig vertellen over wat zij voor hun klanten doen maar voor het echte verhaal moet je toch bij de klant zelf zijn. 

info@efkbelastingadviseurs.nl
www.efkbelastingadviseurs.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën