Wijzigingen in de regeling beperking aftrek deelnemingsrenteDe regeling voor de renteaftrekbeperking in deelnemingsverhoudingen is op enkele onderdelen aangepast. Deze renteaftrekbeperking maakt deel uit van het op 4 juni 2012 ingediende wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.

Verlaging drempel voor renteaftrekbeperking
De drempel voor de renteaftrekbeperking is verlaagd van € 1 mln naar € 750.000. Het gevolg van deze verlaging is dat in beginsel eerder wordt toegekomen aan de aftrekbeperking.

Geen renteaftrekbeperking  voor actieve financieringsactiviteiten binnen het concern
Geldleningen en kosten en rente van deze geldleningen die verband houden met ‘actieve financieringsactiviteiten binnen het concern’ blijven buiten aanmerking voor de toepassing van de aftrekbeperking. Onder actieve financieringsactiviteiten binnen het concern wordt kort gezegd verstaan: het niet op incidentele basis verrichten van werkzaamheden van een concernvennootschap in verband met financiële transacties via eigen bankrekeningen ten behoeve van de vennootschap zelf en daarmee verbonden lichamen. Daarbij wordt ook gekeken naar de onderneming en de feitelijke activiteiten van de betreffende vennootschap. Zo moet het aantal personen in dienstbetrekking bij deze vennootschap, hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming zijn met de aard en functie van de vennootschap. Ook moet de vennootschap beschikken over een kantoor dat is voorzien van in de financiële sector gebruikelijke faciliteiten.

De uitzondering van de renteaftrekbeperking voor actieve financieringsactiviteiten binnen het concern komt erop neer dat bij de berekening van de bovenmatige deelnemingsrente het in aanmerking te nemen totale bedrag aan renten en kosten van geldleningen wordt verminderd met de renten en kosten van geldleningen voor zover deze verband houden met geldvorderingen uit hoofde van actieve financieringsactiviteiten.
Verder bevat de aanpassing van de regeling van de renteaftrekbeperking nog een aanvullende regel voor wat betreft de verwerking van geldleningen die verband houden met geldvorderingen uit hoofde van actieve financieringsactiviteiten in de breuk voor de berekening van de bovenmatige deelnemingsrente. Ten slotte wordt de deelnemingsschuld gemaximeerd op de totale geldleningen verminderd met de geldleningen voor zover deze verband houden met geldvorderingen die in het kader van actieve financieringsactiviteiten binnen het concern worden aangehouden.

Ook geen renteaftrekbeperking voor cashpool activiteiten
Tot de actieve financieringsactiviteiten binnen het concern behoren onder meer ‘cashpool activiteiten’ als daarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt waarin wordt neergelegd hoe de financieringsstromen lopen en hoe wordt omgegaan met de voordelen die met het cashpoolen worden behaald. Bij cash pooling leent een financieringslichaam tijdelijk overtollige liquiditeiten van groepsmaatschappijen binnen concern, waarna een deel van die liquiditeiten wordt uitgezet bij verbonden lichamen die krediet nodig hebben en een deel bij de bank tegen gunstiger voorwaarden dan wanneer iedere dochter haar overtollige liquiditeiten apart op een bankrekening zou zetten.

Forfaitair tegenbewijs voor uitbreidingsinvesteringen in oude deelnemingen
Voor oude deelnemingen wordt een overgangsmaatregel getroffen. Onder oude deelnemingen wordt verstaan: deelnemingen die zijn verworven in een boekjaar dat is aangevangen vóór of op 1 januari 2006.  Deze overgangsregeling is forfaitair vormgegeven. Bij het bepalen van de niet aftrekbare deelnemingsrente kan 90% van de verkrijgingsprijs van deze oude deelnemingen buiten beschouwing gelaten worden. De overige 10% wordt geacht verband te houden met kapitaalstortingen die zijn gebruikt voor verliesfinanciering of beleggingen.

Bovenstaande wijzigingen heeft staatssecretaris Weekers van Financië n bekendgemaakt met de vierde nota van wijziging bij het wetsvoorste l Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.

Bron: PwC

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën