Wetswijziging privé-gebruik auto per 1 juli 2011Al eerder schreven we over de gevolgen van de uitspraak van Rechtbank Haarlem op de eindejaarscorrectie voor het privé-gebruik van de auto van de zaak. Aan het einde van het jaar moet een correctie worden gemaakt op de in aftrek gebrachte BTW als een auto van de zaak ook voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Voor de BTWcorrectie wordt tot op heden aangesloten bij de forfaitaire regeling voor de loon- en inkomstenbelasting. De BTW-correctie bedraagt jaarlijks 12% van 25% (voor ‘normale’ auto’s), 20% (voor zuinige auto’s) 14% (voor zeer zuinige auto’s) en 0% (voor elektrische auto’s) van de cataloguswaarde. Per 1 juli 2011 is de wetgeving volledig gewijzigd.

Er is niet langer sprake van een BTW-correctie, maar het privé-gebruik wordt aangemerkt als belaste dienst.

Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem heeft op 1 juni 2011 een uitspraak gedaan over de privé-correctie van de auto van de zaak. In die zaak ging het om een ondernemer met een ‘normale’ auto. De ondernemer had netjes 12% van 25% van de cataloguswaarde gecorrigeerd en in zijn BTW-aangifte aangegeven. Op grond van het gelijkheidsbeginsel mag de ondernemer volgens de Rechtbank 12% van 14% corrigeren, net als personen met een zeer zuinige auto.

Door deze uitspraak kan iedere ondernemer een beroep doen op het lagere bijtellingtarief van 14% of zelfs stellen dat er geen bijtelling hoeft plaats te vinden. Ongeacht of ze voor de loon- en inkomstenbelasting wel 20% of 25% moeten bijtellen.

Wetswijziging per 1 juli 2011
Kort na de uitspraak van Rechtbank Haarlem kondigde de staatssecretaris aan dat hij de wet zou wijzigen per 1 juli 2011. Artikel 15 uit de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting (welke geldt voor ondernemers) is vervallen en in het BUA (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting, voor werknemers) wordt toegevoegd dat dit niet van toepassing is voor het ter beschikking stellen van een auto. Er wordt niet langer aangesloten bij de forfaitaire regels voor de loon- en inkomstenbelasting.

Vanaf 1 juli 2011 wordt het privé-gebruik belast als een ‘interne’ dienst als de auto ‘om niet’ ter beschikking wordt gesteld. Als de ondernemer of werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privé-gebruik van de auto, is geen sprake van een interne dienst!

Let op! De staatssecretaris heeft aangekondigd een anti-misbruikmaatregel te treffen, om te voorkomen dat de BTW-heffing kan worden ontgaan door de auto niet kosteloos , maar tegen een te lage vergoeding ter beschikking te stellen voor het privégebruik. Over deze maatregel is nog niets bekend. Aan het einde van dit memo treft u aan wat u nu vast kunt doen in het vooruitzicht van een dergelijke maatregel.

Opmerking:
In de parlementaire behandeling heeft de staatssecretaris aangegeven
dat van interne diensten geen sprake kan zijn op door de ondernemer ingekochte diensten. Dat zou betekenen dat aan BTW-heffing over het privé-gebruik van een lease-auto niet wordt toegekomen. De lease betreft immers een ingekochte dienst. De staatssecretaris vermeldt in zijn besluit van 29 juni 2011 dat zijn eerdere opmerking bij het Belastingplan 2008 niet voor lease-auto’s geldt. Wij vragen ons sterk af of de staatssecretaris er op deze manier mee wegkomt. Hierover is het laatste nog niet gezegd!

Berekening verschuldigde BTW per 1 juli
Hoe moeten we nu per 1 juli BTW berekenen over het privé-gebruik? In beginsel is BTW verschuldigd over de ‘gemaakte uitgaven’ voor het privé-gebruik. De gemaakte uitgaven bestaan uit:

– 1/5 deel van het aankoopbedrag (inclusief BPM), voor de eerste vijf jaar (na vijf jaar wordt dit dus niet meer meegeteld); en,
– De gebruiks- en onderhoudskosten in het jaar (zoals benzine, onderhoud, reparaties). De ondernemer moet 19% BTW betalen over de gemaakte uitgaven voor zover deze aan het privé-gebruik zijn toe te rekenen. Voor deze toerekening is volgens de staatssecretaris een sluitende kilometeradministratie nodig. Om de administratieve lasten te beperken is goedgekeurd dat het privé-gebruik wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief BPM en BTW, van de auto. In termen van de oude regeling komt dit effectief neer op een correctie van 12% van 22,5%.

Periode vóór 1 juli 2011
Voor de eerste helft van 2011 kan een beroep worden gedaan op de uitspraak van Rechtbank Haarlem. Voor de eerste zes maanden van 2011 kan, behoudens een andere uitkomst in hoger beroep, een privé-correctie worden gemaakt van 12% van 14% van de cataloguswaarde van de auto. Wij geven er de voorkeur aan om in de laatste aangifte over 2011 de privé-correctie (voor de eerste zes maanden) op de normale wijze in de aangifte aan te geven (dus 12% van 25%) en daartegen bezwaar te maken.

In dat bezwaar kan dan het beste worden aangegeven dat op basis van de uitspraak van Rechtbank Haarlem een correctie van 12% van 0% (voor elektrische auto’s) gerechtvaardigd is.

Van vilsteren BTW advies heeft naar aanleiding hiervan het memo “Wetswijziging privé-gebruik auto per 1 juli 2011” gemaakt waarin wordt ingegaan op de consequenties van de wetswijziging. Tevens wordt uitgelegd hoe per 1 juli 2011 BTW moet worden berekend over het privé-gebruik. In het memo wordt ingegaan op de antimisbruik- maatregel die de staatssecretaris heeft aangekondigd om te voorkomen dat de BTW-heffing kan worden ontgaan door de auto niet kosteloos, maar tegen een te lage vergoeding ter beschikking te stellen voor het privé-gebruik. In het vooruitzicht van een dergelijke maatregel wordt in het memo weergegeven wat u kunt doen.

Tevens heeft van vilsteren BTW advies de volgende modellen gemaakt:
– Brief aanvulling op bezwaar tegen de BTW-aangifte privé-gebruik auto van de zaak
– Brief bezwaarschrift correctie privé-gebruik auto van de zaak / bezwaarschrift gebroken boekjaar
– Brief bezwaarschrift correctie privé-gebruik auto van de zaak / nog in te dienen suppletie

Het memo en de modellen zijn te bestellen via onze website www.btwadvies.com.

Het memo en de modellen kosten € 40 exclusief BTW per memo/model. Het memo wordt in pdf naar u toegestuurd en het model in word.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën