Wet veiligheidsregio’s en gevolgen voor btw compensatieDoor Dik Bos, EFK Belastingadviseurs Deventer

In het kader van de Wet veiligheidsregio’s worden een aantal wettelijke taken toebedeeld aan de veiligheidsregio’s die voordien elders waren belegd. Daarnaast kunnen gemeenten besluiten eigen taken, waaronder de brandweertaak, over te dragen aan een veiligheidsregio. De veiligheidsregio’s zijn niet gerechtigd btw te compenseren. De btw op de kosten die betrekking heeft op gemeentelijke taken die voor compensatie in aanmerking komt, kan op basis van het transparantiebesluit aan de deelnemende gemeenten worden doorgeschoven. Het uitbesteden van gemeentelijke taken heeft voor de btw dus geen nadelig effect.

Wettelijke taken
Voor zover de veiligheidregio’s eigen wettelijke taken gaan verrichten die niet meer behoren tot de wettelijke taak van gemeenten, is doorschuiven op basis van het transparantiebesluit niet mogelijk. Bij het toekennen van de rijksbudgetten wordt hiermee rekening gehouden.

Niet alle btw compensabel
Echter niet alle financiële nadelen worden gecompenseerd. In het kader van de overdracht van brandweertaken overwegen gemeenten kazernes te verhuren, ter beschikking te stellen of over te dragen aan de veiligheidsregio. De btw op de bouwkosten van kazernes die na 1 januari 2003 in gebruik zijn genomen, is door gemeenten gecompenseerd. Als de gemeente besluit tot verhuur of het ter beschikking stellen aan de veiligheidsregio moet op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds (herzieningsbepalingen) een deel van de gecompenseerde btw worden terugbetaald. Als de gemeente besluit tot overdracht aan de veiligheidsregio is terugbetaling niet vereist als de veiligheidsregio de kazerne gebruikt voor activiteiten waarvoor de transparantiemethode van toepassing is. Bij ongewijzigd (brandweer) gebruik is er geen terugbetalingsverplichting.

Grondpositie
Overdracht van de kazernes is veelal ongewenst omdat de grondpositie van de locatie dan wordt overgedragen en bij het beëindigen van de functie van de kazerne, de grond in handen blijft van de veiligheidsregio. Gemeenten geven daarom vaak de voorkeur aan verhuur of het ter beschikking stellen van de kazerne met als gevolg dat de btw (deels) moet worden terugbetaald.

Ter voorkoming van (fors) financieel nadeel heeft EFK Belastingadviseurs een aantal mogelijkheden uitgewerkt die recht doen aan de wensen van de gemeenten.

Wij zijn hierover in gesprek met de Belastingdienst en adviseren gemeenten alvorens beslissingen te nemen de gevolgen voor de btw te (laten) onderzoeken.

Beperkte tijd
Onlangs heeft de Eerste kamer het voorstel van de Wet veiligheidsregio’s aangenomen. De inwerkingtreding is gepland op 1 oktober 2010. Uw gemeente heeft dus nog voldoende tijd om weloverwogen beslissingen te nemen en nadelige fiscale gevolgen te voorkomen.

Colofon
Dik Bos is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Deventer. Voor meer informatie: dbos@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 0570 504 210.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën