Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil de werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht stellen; een verlenging van het huidige keuzeregime vindt hij onwenselijk. Wiebes stelt voor om de werkkostenregeling op diverse punten te vereenvoudigen, en het noodzakelijkheidscriterium op beperkte schaal, voor enkele vergoedingen en verstrekkingen, in te voeren. Om deze maatregelen budgetneutraal door te kunnen voeren gaat de vrije ruimte omlaag van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom.
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer pal voor het zomerreces geïnformeerd over de verdere uitwerking van de werkkostenregeling (WKR). De staatssecretaris wil dat de WKR per 1 januari 2015 voor alle werkgevers van toepassing wordt; het keuzeregime komt te vervallen. Verder stelt hij vijf maatregelen voor om de WKR te vereenvoudigen, om zo de administratieve lasten voor werkgevers terug te dringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst te verbeteren. Het gaat om de volgende aanpassingen:

1.  Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium houdt – kort gezegd – in dat wanneer een werkgever het in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk vindt om een bepaalde vergoeding of verstrekking aan zijn medewerkers te geven, hij dat kan doen zonder fiscaal rekening te moeten houden met het privévoordeel van de werknemers. Financiën wil dit noodzakelijkheidscriterium beperkt invoeren: voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.
Door deze tegemoetkoming vervalt het verschil in fiscale behandeling tussen computers en de grotere tablets met een diameter van meer dan 7 inch (≥ 90% zakelijk gebruik), en kleinere tablets, smartphones en mobiele telefoons (≥ 10% zakelijk gebruik). Voor de zakelijke iPad is niet langer een ≥ 90% zakelijk gebruik vereist: als een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever die verstrekken zonder dat het privévoordeel van de werknemer bij de iPad in de belastingheffing wordt betrokken.

2.  Jaarlijkse afrekensystematiek
De ‘nieuwe’ WKR krijgt een jaarlijkse afrekensystematiek: een werkgever hoeft nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is in het kader van de werkkostenregeling. Het vervallen van de toets per aangiftetijdvak of de vrije ruimte is overschreden levert werkgevers een vermindering van administratieve lasten op.

3.  Concernregeling
De WKR krijgt een concernregeling: de moedermaatschappij kan de WKR toepassen samen met de dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van 95% of meer. Door die aanpak ontstaat een gezamenlijke vrije ruimte, over de fiscale loonsom van alle (aangewezen) concernmaatschappijen. Er hoeft dan niet langer een splitsing te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die ten goede komen aan werknemers van de afzonderlijke vennootschappen.

4.  Vrijstelling voor branche-eigen producten
De regeling voor personeelskorting op branche-eigen producten uit de overgangsregeling blijft bestaan en wordt omgezet in een gerichte vrijstelling. Deze aanpassing is met name van belang voor de detailhandel, voor werkgevers met relatief veel deeltijdwerkers met een lagere loonsom.

5.  Het verschil tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen vervalt
Deze aanpassing ziet met name op verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van voorzieningen op de werkplek. Onder de WKR geldt voor veel van die voorzieningen een nihil- of lage waardering. Gebleken is dat veel werkgevers voor dergelijke voorzieningen toch liever een vergoeding in geld willen geven aan de werknemers. Om daaraan tegemoet te komen wordt een nieuwe vrijstelling ingevoerd voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor onder de huidige WKR een nihilwaardering geldt.

Ook voor de BTW stelt Financiën een versoepeling voor. Een werkgever die zijn werknemers een uitkering of verstrekking ten laste van de vrije ruimte toekent, moet daarvoor de kosten inclusief BTW inboeken. Een werkgever kan daarbij met de inspecteur afspreken dat hij de gemiddelde BTW-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte in aanmerking neemt. Die opzet leidt tot minder administratieve lasten.

Om alle bovenstaande maatregelen budgettair neutraal te kunnen doorvoeren zal de vrije ruimte moeten worden verlaagd van 1,5 naar 1,2% van de fiscale loonsom.

Financiën zal de voorstellen meenemen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De aanpassingen kunnen per 1 januari 2015 ingaan.

Commentaar
De voorgestelde aanpassingen zijn voor stuk een verbetering – een vereenvoudiging – van de werkkostenregeling. De verplichte invoering per 1 januari 2015 betekent voor veel werkgevers werk aan de winkel: zij moeten de arbeidsvoorwaarden van het personeel snel gaan beoordelen en bekijken welke vergoedingen en verstrekkingen gehandhaafd kunnen blijven onder de gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten, en welke vrije ruimte beschikbaar is voor ‘leuke dingen voor het personeel’. Zie bijvoorbeeld BelastingBelangen, november 2013: De vrije ruimte in de WKR: een feest, en Een belastingvrije bonus onder de WKR.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën