Wel of geen gebruik herbestedingsreserve (Vpb)Op dit moment is een discussie gaande tussen de belastingdienst en woningcorporaties of corporaties gebruik kunnen maken van de herbestedingsreserve. Dit is een fiscale faciliteit  voor lichamen waarbij een algemeen maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat. Deze faciliteit leidt tot een verlaging van de actuele belastingschuld en daarmee tot een liquiditeitsvoordeel .

Betekenis faciliteit
De herbestedingsreserve wordt ten laste van de fiscale  winst  gevormd voor toekomstige investeringen in bedrijfsmiddelen of uitgaven voor projecten waarbij wordt verwacht dat het lichaam door dit project uiteindelijk een verlies zal lijden.  De herbestedingsreserve wordt gevormd voor ondernemingsactiviteiten die in lijn liggen met dat algemeen maatschappelijke of sociale belang.  De gevormde reserve vervalt in beginsel na drie jaar.
In de Wet op de  vennootschapsbelasting 1969 is daarnaast de mogelijkheid opgenomen om bij ministeriële regeling ter voorkoming van ernstige concurrentieverstoring bepaalde lichamen uit te zonderen van de mogelijkheid tot het vormen van een herbestedingsreserve. Tot op heden is geen gebruik gemaakt van deze uitzonderingsregeling en zijn bijvoorbeeld  woningcorporaties niet bij voorbaat van de herbestedingsreserve uitgesloten.

Herbestedingsreserve bij woningcorporatie
In de visie van de woningcorporaties heeft de woningcorporatie als kerntaak de bevordering van huisvesting van mensen die vanwege inkomen of andere oorzaken moeite hebben met het vinden van betaalbare huisvesting. Het wettelijke kader als toegelaten instelling dient te waarborgen dat vermogen ten goede komt aan de volkshuisvesting. Woningcorporaties verrichten echter ook andere prestaties zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van koopwoningen en de verhuur van winkelruimtes. 

De discussie tussen de belastingdienst en de woningcorporaties gaat mede over de vraag of een woningcorporatie als een lichaam kwalificeert waarbij een algemeen maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat en in aanmerking komt voor de vorming van een herbestedingsreserve. In de VSO II  is over dit onderwerp niets geregeld waardoor onduidelijkheid blijft bestaan.  

Lopende procedure(s)
Diverse corporaties hebben in hun aangifte vennootschapsbelasting een beroep gedaan op deze faciliteit. De belastingdienst heeft deze aangiftes gecorrigeerd en inmiddels is bekend geworden dat een ingediend bezwaarschrift tegen de gecorrigeerde aangifte is afgewezen. De volgende stap is dan de casus voorleggen aan de rechter.
Voor elke woningcorporatie in Nederland die kwalificeert als  toegelaten instelling is deze discussie van belang. Als uw corporatie fiscaal gezien winst maakt is het zeker interessant om aan deze faciliteit te denken, deze te verwerken in de aangifte vennootschapsbelasting en verder aan te haken bij lopende procedures.

Colofon
Jan Batterink is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: jbatterink@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën