Waak voor de hoogte van uw bouwlegesBij het aanvragen van een bouwvergunning zijn aan een gemeente bouwleges verschuldigd,  de hoogte van deze leges verschillen per gemeente. Zij worden vastgesteld op basis van gemeentelijke legesverordening en berekend als  een percentage van de bouwkosten. Discussies over de hoogte van deze leges zijn regelmatig terug te vinden in de rechtspraak.

Recent heeft het gerechtshof Den Haag een oordeel gegeven over de vraag hoe om te gaan met aanvankelijk geraamde bouwkosten ten opzichte van de latere bouwkosten op basis van de aannemingsovereenkomst.

Casus hof Den Haag
De casus die bij hof Den Haag voorlag betrof een belanghebbende die aanvankelijk de bouwkosten had geraamd op € 257.000 (inclusief btw) zonder verdere onderbouwing. Drie weken later gaf  belanghebbende op basis van de aannemingsovereenkomst een nadere raming van € 215.633 (exclusief btw). Deze aanpassing vloeit mede voort uit een verlaging van de woninginhoud ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag.

Bouwkosten en leges
Bouwkosten zijn ingevolge artikel 5 van de tarieventabel: “De aannemingssom (exclusief omzetbelasting), als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting), als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd”.

De leges worden berekend naar de bij de aanvraag van de bouwvergunning overlegde begroting van de kosten. Bij het ontbreken van een begroting of als deze door de heffingsambtenaar niet is goedgekeurd worden bouwkosten geschat. De gemeente is in de procedure uitgegaan van het hogere bedrag van € 257.000. De gemeentelijke legesverordening bood ook de mogelijkheid tot schatting van de bouwkosten door de gemeente en deze heeft het genoemde bedrag alleen getoetst op realiteitszin. De rechtbank heeft de gemeente in de eerdere fase daarbij in het gelijk gesteld.

Hof Den Haag constateert echter dat leges dienen te worden berekend op basis van de nader toegezonden raming. De oorspronkelijke raming is gedaan om zo spoedig mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat een aannemingsovereenkomst tot stand was gekomen. Belanghebbende wenste zo spoedig mogelijk de grond in eigendom te verwerven omdat zij geconfronteerd werd met niet aftrekbare rente voor de inkomstenbelasting. Gelet op deze omstandigheden is het vasthouden aan de oorspronkelijk geraamde bouwkosten niet juist. Belanghebbende heeft derhalve wel de bouwkosten wel voldoende gespecificeerd en inzichtelijk gemaakt en de leges dienen daarom te worden berekend naar het verlaagde bedrag.

Conclusie
Soms kan het voorkomen dat het van belang is om een bouwvergunning zo spoedig mogelijk te verkrijgen een wat meer oppervlakkige raming van de bouwkosten richting de gemeente wordt gegeven. Belangrijke afweging is hier dat een snelle afgifte van een bouwvergunning ondergeschikt is aan een degelijke raming van de bouwkosten. In de casus bij hof Den Haag was dit objectieve belang de niet aftrekbare rente. Als bij de aanwezigheid van een dergelijk belang de raming wordt gevolgd door bijvoorbeeld een lager bedrag op basis een aannemingsovereenkomst is een goede basis aanwezig om de leges toch te bepalen aan de hand van dit lagere bedrag.

Ook bij woningcorporaties kan het uiteraard voorkomen dat snelheid een hogere prioriteit heeft, het is dan goed te weten dat voor de bouwleges dan kan worden teruggevallen op deze uitspraak. Blijf kritisch in de opgaaf van de bouwkosten naar de gemeente, deze kosten vormen de grondslag voor de berekening van de leges en kunnen voor een woningcorporatie daarmee ongewild flink oplopen.

Colofon

Ed Schwering is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën