Vrijwaring inlenersaansprakelijkheidIn de Invorderingswet is bepaald dat de inlener van personeel hoofdelijk aansprakelijk is voor de door uitlener verschuldigd geworden (en onbetaald gebleven) loonheffing en omzetbelasting. Gemeenten zijn hiervan niet uitgezonderd. Hoe u het risico kunt beperken.

Het risico op aansprakelijkheid doet zich voor als een gemeente personeel inleent van een uitzendbureau. De inlener heeft deze aansprakelijkstelling tot voor kort alleen kunnen voorkomen door de verschuldigde loonheffing en omzetbelasting af te zonderen en te storten op een door uitlener aangehouden G-rekening, dan wel rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst. Zelfs bij storting op een G-rekening heeft het risico bestaan van aansprakelijkstelling. De aansprakelijkheid is namelijk blijven bestaan als de inlener wist of redelijkerwijs heeft kunnen vermoeden dat de uitlener de op de G-rekening gestorte bedragen niet zou aanwenden voor de betaling van zijn belastingschulden.

Het hoeft hierbij niet alleen te gaan om de aansprakelijkheid ingevolge de zogenoemde Wet Ketenaansprakelijkheid (hierna: WKA). De WKA is alleen van toepassing bij de totstandkoming van werken van stoffelijke aard. Ook in dat verband kunnen werknemers worden ingeleend en wel om werkzaam te zijn op de bouwplaats waar het werk van stoffelijke aard tot stand wordt gebracht. In dat geval wordt de btw in de schakels tot aan de hoofdaannemer (en in voorkomende gevallen de opdrachtgever) verlegd.

Een gemeente leent personeel in om te voorzien in personeelstekorten. In deze situatie zal de uitlener daarvoor maandelijks bedragen in rekening brengen. Stel dat de uitlener op de factuur geen melding maakt van de mogelijkheid om de verschuldigde btw en loonheffing op een G-rekening te storten. Als de gemeente deze factuur geheel betaalt en de uitlener is niet in staat de verschuldigde loonheffing en btw te voldoen, is de gemeente in beginsel aansprakelijk deze belastingschulden. De aansprakelijkheid houdt in dat de gemeente de btw en loonheffing in feite voor de tweede keer moet betalen. De gemeente kan alleen onder de aansprakelijkstelling uit komen als zij aannemelijk maakt dat het niet betalen aan de uitlener noch aan de inlener is te wijten. Uit de rechtspraak op dit punt blijkt dat dit een zeer moeilijke opgaaf te zijn. Ook in gevallen waarin de inlener verklaringen betalingsgedrag heeft opgevraagd of waarin de uitlener is ingeschreven in het register van stichting Financiële Toetsing (SFT-register), is de aansprakelijkstelling in rechte gehandhaafd. Dankzij een recent besluit van de Staatssecretaris is duidelijk geregeld in welk geval de inlener is gevrijwaard van aansprakelijkheid.

In het besluit van 27 juni 2012 is aangegeven onder welke voorwaarden de inlener is gevrijwaard van aansprakelijkheid. Dat is het geval indien:

–       wordt ingeleend van een uitzendonderneming die voldoet aan de NEN-4400-1 of 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (de opvolger van SFT); en

–       de inlener 25% van de factuur (inclusief btw) van zo een uitzendonderneming stort op de G-rekening van deze uitzendonderneming; en

–       de betaling op de G-rekening voldoet aan de (bij of krachtens de wet gestelde) voorwaarden voor vrijwarende betalingen op een G-rekening; en

–       enkele administratieve voorwaarden.

Speciaal voor in OESO-landen gevestigde beursgenoteerde uitzendondernemingen is een alternatief geschapen voor het gebruik van de G-rekening. Als deze beursgenoteerde ondernemingen een bankgarantie stellen van 9% van de door alle gecertificeerde bedrijfsonderdelen over het vorige jaar verschuldigd geworden loonheffing en btw, is de inlener gevrijwaard zonder storting op een G-rekening.

In het besluit wordt niet vermeld hoe de gemeente kan controleren of de beursgenoteerde uitzendonderneming deze bankgarantie (of een gelijkwaardige zekerheid) bij de Belastingdienst heeft gesteld.

Colofon

Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën