Vragen over integratieheffing en overgangsregeling woningcorporatiesVoor woningcorporaties gold een goedkeurende regeling op grond waarvan zij mochten afzien van de integratieheffing als zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldeden. Deze goedkeuring is ingetrokken per 1 januari 2010, maar de staatssecretaris van Financiën heeft wel een overgangsregeling getroffen die tot 1 januari 2014 geldt.

Afzien van integratieheffing
De goedkeurende regeling blijft tot 1 januari 2014 van toepassing voor onroerende zaken waarvan de bestemming voor bedrijfsdoeleinden vóór die datum heeft plaatsgevonden. De onroerende zaken moeten vóór die datum gereed zijn, wil de overgangsregeling effect sorteren. Indien een ondernemer de goedkeuring toepast, mag de btw ter zake van de realisatie van de onroerende zaak niet in aftrek worden gebracht. Hierbij geldt tevens als voorwaarde dat vóór 31 december 2009 een aanvang is gemaakt met de realisatie van deze zaken. Hiervan is sprake indien met het oog op de realisatie van de onroerende zaken kosten zijn gemaakt die rechtstreeks en objectief aantoonbaar zijn toe te rekenen aan die realisatie. Ook is dit het geval als voor de realisatie van deze onroerende zaken contractueel vastgelegde verplichtingen zijn aangegaan. 

Voorwaarde afzien van aftrek
Voor de bouwprojecten die onder de overgangsregeling vallen, kan men, indien men inderdaad wenst af te zien van toepassing van de integratieheffing, de btw op kosten tijdens de realisatie van het project niet in aftrek brengen. In de regel is dit een voordelige optie in de situatie dat de grond niet met btw is aangekocht. De grootste kostencomponent van de integratieheffing is vaak de waarde van de grond. Indien een ondernemer de integratieheffing toepast of moet toepassen, bestaat gedurende het bouwproces recht op aftrek van btw en dit geeft de ondernemer een financieringsvoordeel. Dit financieringsvoordeel missen de ondernemers die de overgangsregeling toepassen.

Btw- én financieringsvoordeel
Vanaf  2014 zullen alle woningcorporaties die in eigen beheer woningen voor de verhuur bouwen, de integratieheffing moeten toepassen. Dat betekent in concreto aftrek van btw tijdens de bouw en heffing van btw bij eerste ingebruikneming over de totale stichtingskosten, inclusief de grond. Ondernemers die de grond zonder btw hebben gekocht, lijden dan een belangrijk btw-nadeel. Indien de Europese rechter mocht beslissen dat het niet mogelijk is btw te heffen over grond waarvoor nooit btw-aftrek heeft plaatsgevonden, zullen de woningcorporaties in dit soort gevallen naast een btw-voordeel (geen btw-heffing over de grond) ook een financieringsvoordeel kunnen genieten. EFK Belastingadviseurs wilt u dan graag adviseren over de voor uw situatie meest voordelige oplossing.

 
Colofon

Ed Schwering is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën