Uitreiking factuur voorafgaand aan prestatieEen leverancier reikt vroegtijdig een factuur uit. Moet de btw al vroegtijdig op aangifte worden voldaan en mag de ontvanger de btw al verrekenen?

In de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: wet) zijn regels opgenomen voor de uitreiking van facturen. Een factuur moet worden uitgereikt uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin de levering of de dienst is verricht. De btw wordt in de maand van uitreiking verschuldigd op aangifte. In de regel zullen facturen worden uitgereikt nadat de prestatie heeft plaatsgevonden. Het komt echter ook voor dat de vergoeding wordt ontvangen voordat er al een factuur is uitgereikt voor een (nog te verrichten) levering of dienst. Voor die situatie bepaalt de wet dat er niettemin een verschuldigdheid van btw ontstaat. De ondernemer moet de btw over de vooruitbetaling voldoen op aangifte uiterlijk op het tijdstip waarop de vergoeding geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen. Overigens is een ondernemer ook bij vooruitbetalingen verplicht een factuur uit te reiken, vóórdat deze opeisbaar is.

Wat echter niet in de wet is geregeld is de situatie dat voorafgaand aan de levering of dienst geen vergoeding, maar wèl een factuur wordt ontvangen. Over deze situatie heeft de Hoge Raad zich uitgelaten.

Casus Hoge Raad

In de casus zijn partijen het eens geworden over de bouw van een bedrijfspand en direct daarna reikt de aannemer voor het volledige bedrag een factuur met btw uit. De aanneemsom is echter in termijnen verschuldigd en daarvoor worden termijnnota’s eveneens met btw uitgereikt. De opdrachtgever betaalt de eerste factuur niet aan de aannemer, maar vraagt wel alle btw terug. De aannemer voldoet de btw niet over de eerste factuur, maar wel de btw ter zake van de later uitgereikte termijnfacturen.

De Hoge Raad komt tot het oordeel dat de wet geen voorschrift bevat met betrekking tot het eerste tijdstip waarop met betrekking tot een overeengekomen prestatie een factuur kan worden uitgereikt. Dat betekent dat een factuur ook kan worden uitgereikt voordat de overeengekomen prestatie is verricht en dat daaraan dan de gevolgen worden verbonden die de wet daaraan verbindt. Dat betekent dus enerzijds verschuldigdheid van btw door de leverancier en anderzijds recht op verrekening van btw door de opdrachtgever. Wat echter wel moet vaststaan is of het een factuur betreft die aan de wettelijke eisen voldoet. Dat wordt in deze zaak nader onderzocht.

Woco-praktijk

De factuur vormt een wezenlijk onderdeel van het btw-systeem en heeft een zekere geldswaarde. Dit vergt zorgvuldig handelen. Voor de primaire activiteiten van corporaties zal dit geen issue zijn, maar voor alle bijkomende handelingen en de daaraan ten grondslag liggende contractvorming een absoluut aandachtspunt. En dit geldt niet alleen voor de uitgaande facturen maar zeker ook voor inkoopfacturen waarop de verleggingsregeling van toepassing is.

Overigens bestaat ook een verschuldigdheid van btw als op een factuur btw wordt vermeld, die zonder die vermelding niet verschuldigd zou zijn. Wat dat betreft blijft de factuur een zeer belangrijk bescheid dat volledig in orde moet zijn. Daarnaast hebben btw-ondernemers volgens vaste rechtspraak de zorgplicht dat – vanwege hun facturering – verlies van belastinginkomsten is uitgesloten. Alleen al vanuit dit laatste aspect is het belangrijk uw werkwijze periodiek tegen het fiscale licht te houden en bij geconstateerde onvolkomenheden uw werkwijze daarop aan te passen. Opname van deze activiteit in uw Tax Control Framework lijkt een logische keuze te zijn.

Wilt u meer weten over factuurverplichtingen of wilt u de facturering qua proces laten toetsen? Neemt u contact op met mr. Andrea Joore op 072 5350525 of info@efkbelastingadviseurs.nl.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën