Subsidie en btw, het blijft voor gemeenten (vroegtijdig) oplettenRecent heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak van een stichting die zowel btw-belaste, als gesubsidieerde onderzoeken verricht. Het hof moest de vraag beantwoorden of de stichting volledig recht op btw-aftrek heeft of slechts voor zover de ingekochte diensten en leveringen zijn toe te rekenen aan de btw-belaste activiteiten. Ook al gaat de zaak niet over een gemeente of een met een daarmee verbonden lichaam, toch is de uitspraak in twee opzichten van belang voor gemeenten.

Stichting handelt gedeeltelijk als niet-ondernemer
De onderhavige stichting is door de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek aangewezen als onderzoekorganisatie. De stichting verricht onderzoek dat op eigen initiatief wordt gestart (strategisch onderzoek) en primair wordt gefinancierd door subsidies. De stichting verricht ook onderzoeken op verzoek van derden (contract onderzoek) tegen een overeengekomen vergoeding. Over het strategisch onderzoek wordt vastgesteld dat – vanwege het ontbreken van een btw-relevante vergoeding – deze werkzaamheden buiten het kader van de btw-onderneming zich afspelen en dat geen recht bestaat op aftrek van btw. Het contractonderzoek wordt als een btw-relevante activiteit beschouwd en geeft wel recht op aftrek van btw. Het recht op aftrek wordt bepaald op basis van de verhouding vergoeding contract onderzoek gedeeld door totaal ontvangen gelden voor contract en strategisch onderzoek.

Gemeentelijk belang
Gemeenten streven doelstellingen na om Nederland mooier te maken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Soms blijft dit niet beperkt tot het eigen handelen, maar krijgt dit streven vorm door ondernemers en burgers op te roepen en te ondersteunen ook deze doelstellingen in te vullen. In deze laatste situatie kan een gemeente besluiten de activiteiten over te laten aan een stichting en aan haar een subsidie te verstrekken. Zoals uit de uitspraak blijkt, heeft deze stichting gedeeltelijk geen recht op aftrek van btw.

Als de gemeente de activiteiten zelf zou hebben uitgevoerd, zou zij dan recht hebben gehad op btw-compensatie? Als het antwoord bevestigend luidt, is het te hopen dat de stichting kwalificeert als een zogenoemde gemeentelijke stichting. Via de transparantiemethode ontvangt de gemeente dan de niet-aftrekbare btw van de stichting terug. Voldoen de statuten van de stichting niet aan de voorwaarden, dan is btw-compensatie uitgesloten. En dit betekent dat bij oprichting van de stichting al moet worden ingeschat of de stichting gaat handelen als niet-ondernemer. De werkwijze dient dan ook te zijn, eerst nadenken en dan handelen.

De belastbaarheid van subsidies
In de praktijk constateren wij dat de Belastingdienst vanwege de aanwezigheid van een geldstroom, veelal een tegenprestatie aanneemt en in principe btw wenst na te heffen. Dat de praktijk anders kan zijn, maakt ook deze uitspraak duidelijk.

Gelet op de vaststelling van het recht op aftrek, heeft de stichting belang bij een zo hoog mogelijk vast te stellen btw-belaste omzet. Daartoe draagt zij een contractonderzoek aan dat zij heeft uitgevoerd voor de Commissie van de Europese Unie. Op basis van arrest van het Hof van Justitie concludeert het gerechtshof dat de subsidie niet belastbaar is, omdat de Commissie geen goederen of diensten voor eigen gebruik heeft verkregen maar handelde in het algemeen belang. De tekst van de overeenkomst bevestigt, naar het oordeel van het gerechtshof, dit handelen. In deze situatie blijft dus heffing van btw achterwege. Aangezien gemeenten – als publiekrechtelijk lichaam – vaak handelen in het algemeen belang, zal heffing van btw vaker achterwege kunnen blijven dan soms door menig inspecteur wordt gedacht. Maar ook hier geldt dat dit aspect vroegtijdig op het netvlies dient te staan en dat bij de subsidietoekenning hiermee rekening wordt gehouden.

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën