SER: Pas fiscaal beleid aan voor ZZP’erDe positie van zelfsstandigen zonder personeel (zzp’ers) moet verbeteren, dat staat in het ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) aan demissionair minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken. Beleid moet worden aangepast op het gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen.

 Ruimere pensioen opbouwmogelijkheden
Zzp’ers moeten, net als werknemers nu al, fiscaal voordelig pensioen kunnen sparen. In de tweede pijler (collectieve aanvullende pensioenen) kan de zzp’er nu vrijwillig zijn deelname in een bedrijfstakpensioenfonds tien jaar voortzetten. Het ontwerpadvies stelt voor de fiscale faciliteit die geldt bij deze deelname, gedurende tien jaar te laten gelden in plaats van de drie jaar nu. Ook bepleit het ontwerpadvies de mogelijkheid van een langere voortzetting, eventueel tot aan de pensioendatum. Verder wordt aanbevolen te onderzoeken of zzp’ers als groep pensioenvoorzieningen kunnen ontwikkelen die sterk lijken op de tweedepijlerpensioenen voor werknemers.

Bewust
Verder kunnen zzp’ers de mogelijkheden voor pensioenopbouw in de derde pijler (aanvullende particuliere pensioenen) beter benutten, bijvoorbeeld door via hun organisaties collectieve en daardoor voordeliger pensioenproducten te organiseren. Zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk voor hun oudedagsvoorziening in aanvulling op de AOW en moeten hier bewust van worden gemaakt. De zzp’er moet ook riscobewust zijn op arbeidsongeschiktgheid

Zzp’ers moeten zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
Het ontwerpadvies doet een aantal voorstellen die ertoe moeten leiden dat zzp’ers zich desgewenst kunnen verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Voor zelfstandigen met gezondheidsproblemen, oudere zelfstandigen en zelfstandigen met een risicovol beroep. Het ontwerpadvies bepleit daarom een betere toegankelijkheid van de vrijwillige WIA-verzekering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de particuliere vangnetverzekering voor zelfstandigen die zich moeilijk kunnen verzekeren.

Handhaven van fiscale faciliteiten voor zzp’ers
Het ontwerpadvies maakt een onderscheid tussen ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten.
De fiscale ondernemersfaciliteiten zijn er deels op gericht om zzp’ers financieel in staat te stellen zelf arrangementen te treffen op het terrein van sociale zekerheid. Er zijn volgens het ontwerpadvies geen aanwijzingen voor een onevenredig grote fiscale facilitering van het ondernemerschap. Wel wordt aangedrongen op een onderzoek naar de mogelijkheden om de huidige voorwaarde voor deze faciliteiten, het urencriterium van ten minste 1.225 uur besteed aan de onderneming, te vervangen door een winst- of omzetcriterium.

Voor fiscale ondernemingsfaciliteiten, zoals de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, zou het urencriterium nu al losgelaten moeten worden, omdat het niet uitmaakt of deze welvaartsverhogende investeringen door een kleine zzp’er of door een omvangrijke onderneming worden gedaan.

Tijdelijke financiële problemen
Het ontwerpadvies ziet in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) goede mogelijkheden om ondernemers met een levensvatbaar bedrijf te ondersteunen in moeilijke tijden. Het ontwerpadvies pleit voor betere voorlichting over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en meer samenwerking tussen gemeenten om de bestaande mogelijkheden voor bijstandsverlening optimaal te gebruiken. Waar de bestaande mogelijkheden tekortschieten, is een verruiming van de toegankelijkheid nodig. Een belangrijke verbetering is dat opgebouwde pensioenvoorzieningen buiten de vermogenstoets dienen te blijven.

Nederland telt 675.000 zzp’ers
Wat een zzp’er is en hoeveel zzp’ers Nederland telt, daarover lopen de meningen uiteen. Het ontwerpadvies stelt een praktisch hanteerbare definitie voor die voor alle relevante rechtsgebieden zou moeten gelden: een zzp’er is iemand die voor de inkomstenbelasting als ondernemer telt en geen personeel in dienst heeft. Daartoe behoren zowel ‘klassieke’ zzp’ers (met een eigen winkel, landbouwonderneming of vrachtwagen) als ‘nieuwe’ zzp’ers die vooral hun eigen arbeid, kennis en vaardigheden aanbieden. Volgens deze definitie telt Nederland 675.000 zzp’ers.

De zzp’ers vormen een zeer heterogene groep, zijn werkzaam in diverse sectoren en combineren het ondernemerschap vaak met een baan in loondienst. Het aandeel zzp’ers is in de afgelopen 15 jaar gestegen, van ruim 6 naar meer dan 8 procent van de beroepsbevolking. Afgezien van enkele specifieke sectoren wijst deze stijging echter niet op een duidelijke trend of omwenteling op de arbeidsmarkt als geheel. Het overgrote deel van de bevolking is nog steeds werkzaam als werknemer en dit aandeel blijft betrekkelijk constant.

Het ontwerpadvies wordt op dit moment besproken in de achterbannen van ZZP’ers organisaties. Bron: SER.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën