Regelgeving bij StaatssteundossierOp 1 januari 2011 is een ministeriële regeling in werking getreden die invulling geeft aan de 90% toewijzingseis in het kader van het staatssteundossier. Inmiddels is in diverse media al aandacht besteed aan de gevolgen van dit dossier voor de Nederlandse verhuurmarkt.

Volgens de Europese mededingingsregels is staatssteun alleen geoorloofd voor de kosten van diensten van algemeen economisch belang. Er volgt na deze ministeriële regeling nog een fase waarbij bij wet een administratieve scheiding wordt geregeld van activiteiten met en zonder staatssteun. In dit artikel worden de belangrijkste aandachtspunten gememoreerd. Aan het slot van dit artikel treft u de link aan naar het integrale document van de betreffende regeling met behorende bijlagen.

Staatssteun
De Staatsteun heeft concreet betrekking op de mogelijkheid voor woningcorporaties om reguliere, bijzondere en saneringssteun van het CFV te ontvangen, de overheid achtervang bij de borging van leningen via WSW en de mogelijkheid om te profiteren van door gemeenten verlaagde grondprijzen. 

Staatssteun (compensatie) is sinds 1 januari 2011 toegestaan voor:

–          aankoop, bouw en verhuur van woningen met een maximale (kale) huurprijs van € 652,52 (sociale huurwoning). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast;

–          bouw en verhuur van maatschappelijk vastgoed;

–          aanpalende werkzaamheden zoals leefbaarheidactiviteiten;

–          aanleg van infrastructuur die strikt verband houdt met sociale huisvesting.

Aanpalende diensten zoals onderhoud, renovatie en serviceverlening aan de huurders valt ook onder de toegestane staatssteun voor zover dit betrekking heeft op sociale huurwoningen. In bijlage 1 van de ministeriële regeling zijn de accommodaties vermeld die kwalificeren als maatschappelijk vastgoed. Deze lijst is niet uitputtend. Er bestaat de mogelijkheid om niet in de lijst opgenomen categorieën voor te leggen ter goedkeuring.

Aan de mogelijkheid tot het verlenen van toegestane staatsteun zijn voorwaarden verbonden waarvan onderstaande de belangrijkste zijn:

–          90% van de sociale huurwoningen wordt toegewezen aan huishoudens met een maximaal verzamelinkomen van € 33.614. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. De toetsing vindt plaats aan de hand van huurovereenkomsten;

–          Bij de overige 10% van de sociale huurwoningen moet voorrang worden gegeven aan urgent woningzoekenden;

–          Bouwwerkzaamheden van maatschappelijk vastgoed met een opdrachtwaarde boven € 4,485 (exclusief btw) miljoen. moet worden aanbesteed;

–          Het gerealiseerde voordeel bij de bouw van maatschappelijk vastgoed moet worden doorgeven aan maatschappelijke organisaties in de vorm van een lagere huur;

–          Woningcorporaties moeten een gescheiden administratie voeren voor taken met en zonder staatssteun

–          Duidelijk is dat alle activiteiten betreffende dure huurwoningen, koopwoningen, commerciële ruimtes en bovenwijkse voorzieningen niet kwalificeren voor de toegestane staatssteun.

Fiscale gevolgen
Deze regelgeving is niet direct fiscaal getint maar gaat wel leiden tot fiscale gevolgen. De benodigde aanpassingen in de administratieve organisatie kunnen gaan leiden tot verschuivingen van bezit met bijbehorende financiering vanuit de toegelaten instelling naar bijvoorbeeld een dochtervennootschap. De verschuiving van een deze bezittingen brengt uiteraard ook fiscale consequenties met zich mee. Denk hierbij aan vennootschap, omzet- en overdrachtsbelasting.

Voor nu dient er rekening mee te worden gehouden dat bijvoorbeeld commerciële activiteiten zoals een winkelplint of dure huurwoningen niet meer gebruik kan worden gemaakt van borging via het WSW hetgeen zal leiden tot meer financieringslasten met dito fiscale gevolgen.

Colofon

Ed Schwering is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën