Privégebruik auto werknemersDe rechtbank te Haarlem heeft op 1 juni 2011 een interessante uitspraak gedaan over de hoogte van de correctie van de btw voor het privégebruik van een personenauto die een ondernemer ter beschikking stelt aan een werknemer. In reactie daarop heeft de Staatssecretaris van Financiën direct een wetswijziging aangekondigd. De wijziging gaat al op 1 juli 2011 in.

Regeling privégebruik
Voor de ondernemer/natuurlijk persoon wordt voor de aftrekcorrectie voor het privégebruik van de auto aangesloten bij het forfait voor de inkomstenbelasting. Voor de btw-correctie voor het privégebruik auto van de werknemer vormt het Besluit uitsluiting omzetbelasting (Bua) de basis. Daarbij geldt dat de btw op de kosten van een auto niet aftrekbaar is voor zover een werknemer de auto voor privédoeleinden gebruikt. Omdat het vereist is dat een werkgever exact bijhoudt hoeveel kilometers een werknemer privé rijdt, mag een werkgever ook kiezen voor een praktische oplossing. De staatssecretaris van Financiën heeft in 2009 goedgekeurd dat een werkgever voor het bepalen van de correctie voor het privégebruik auto van de werknemer mag aansluiten bij de forfaitaire regeling in de loon- en inkomstenbelasting (hierna: lb/ib). Een aftrekgerechtigde ondernemer brengt dan alle btw op gemaakte autokosten in aftrek en in het laatste belastingtijdvak van het jaar geeft hij btw aan voor het privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 12% van het bedrag dat voor de lb/ib als onttrekking voor privégebruik geldt (de forfaitaire bijtelling). Deze onttrekking bedraagt in beginsel 25% van de waarde van de desbetreffende auto. Voor bepaalde milieuvriendelijke/zuinige auto’s is de bijtelling gesteld op 14% of 20%.

Toepassing gelijkheidsbeginsel
Het geschil bij de rechtsbank betrof de vraag of de goedkeuring begunstigend beleid bevat waarop de ondernemer zich op basis van het gelijkheidsbeginsel kan beroepen. Daardoor zou ook voor de werknemer die geen milieuvriendelijke auto heeft, een btw-forfait van toepassing zijn van 12% van 14% van de waarde van de auto.

Gelijke gevallen
Een beroep op het gelijkheidsbeginsel heeft slechts een kans van slagen als sprake is van gelijke gevallen. In concreto gaat het dan om de vraag of milieuvriendelijke en milieuonvriendelijke auto’s – voor de toepassing van het Bua gelijke gevallen vormen. Daarvan is hier sprake. In deze situatie zijn namelijk alleen maar relevant de omvang van de op de auto drukkende voorbelasting  en de mate van het privégebruik. Niet van belang zijn het merk of type van de auto. Nu sprake  is van gelijke gevallen, kan een ondernemer zich op dit begunstigende beleid beroepen en niet 25%, maar 14% in aanmerking nemen. 

Wijziging per 1 juli 2011
De uitspraak van de Rechtbank kan leiden tot een budgettaire derving van btw van circa € 0,5 mld. per jaar. De Staatssecretaris van Financiën  acht dit onacceptabel en zal per vrijdag 1 juli 2011 de wet- en regelgeving wijzigen. Het onderscheid in de btw-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers verdwijnt. Voor de auto die aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, wordt in de wet de regeling verankerd die reeds gold voor de auto van de ondernemer/natuurlijk persoon. Het Bua is niet meer van toepassing op de auto van de werknemer. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt voortaan – als deze kosteloos ter beschikking wordt gesteld – als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Daarbij wordt woon-werkverkeer conform de btw-Richtlijn gezien als privégebruik. De btw-heffing is vanaf 1 juli 2011 dus niet langer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting, zoals nu nog het geval is. Om de administratieve lasten en uitvoeringskosten te verminderen, wordt goedgekeurd dat een forfaitair percentage van de catalogusprijs (inclusief btw
en bpm) van de auto als btw-correctie in aanmerking genomen mag worden.

Wat betekent dit voor u?
Woningcorporaties verrichten voor een groot deel vrijgestelde prestaties. Om deze reden komt de btw op autokosten slechts voor een deel voor aftrek in aanmerking. Niettemin kan het de moeite waard zijn om bezwaar aan te tekenen tegen uw laatste btw-aangifte van 2011 voor de periode tot 1 juli. Wij adviseren u, indien er nog bezwaar loopt over het jaar 2009 of 2010, onder verwijzing naar deze lopende procedure de Belastingdienst te verzoeken om dit bezwaar aan te houden. EFK Belastingadviseurs zal u graag adviseren op welke wijze u uw kansen het beste kunt benutten.

Colofon
Ed Schwering is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën