Podiumkunsten onder hoog btw-tariefOnder deze kop wordt in de bijlagen bij het nieuwe regeerakkoord een bate ingerekend voor de komende jaren met een negatief effect op de inkomens. Inmiddels hebben in het nieuws verschillende mensen en organisaties over het vervallen van het verlaagde btw-tarief voor deze branche een toekomstbeeld geschetst. In deze bijdrage treft u een korte verkenning aan van wat de financiële gevolgen van deze fiscale maatregel zijn voor gemeenten, die zelf een schouwburg, theater of een ander cultuurpodium exploiteren of een subsidierelatie met de exploitanten daarvan onderhoudt.

Gemeentelijke exploitatie
Het belangrijkste kenmerk zal zijn dat over de ontvangsten van de toegangskaarten meer btw moet worden afgedragen. Dit betekent een hogere belastingdruk van 10,3% (19/119 – 6/106). Geredeneerd vanuit de huidige netto-opbrengst zelfs een daling van 10,9% (10,3% x 100 / (100-6/106) ). Maar bij de entreegelden alleen blijft het echter niet. Eenzelfde procentueel effect treedt op voor de bijkomende dienstverlening waarvoor het verlaagde tarief tot het heden is toegestaan, zoals reserveringsvergoedingen en de garderobeopbrengsten. Deze bijkomende diensten volgen namelijk het fiscaal regime van de hoofdprestatie, omdat zij voor de klant geen doel op zichzelf zijn, maar bedoeld zijn de hoofdprestatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Nu de hoofdprestatie onder het algemene tarief gaat vallen, zullen ook de bijkomende diensten dit fiscaal lot krijgen toebedeeld. Dit betekent voor de komende jaren daarom bij gelijkblijvende entreegelden een lagere netto (exclusief btw) omzet en dus vergt dit een groter beslag op de beschikbare middelen van een gemeente. Gelet op de huidige noodzaak voor gemeenten bezuinigingen door te voeren, komt hier nog een extra aandachtspunt bij. Een bij ons opkomende vraag is of de diensten van de uitvoerende artiesten/gezelschappen nog onder het verlaagde btw-tarief zullen blijven. Juist vanwege de samenhang tussen het verlenen van toegang tot de uitvoering door de artiest is in het verleden de dienstverlening van de uitvoerende artiesten ook onder het verlaagde btw-tarief gebracht. Mocht deze vraag bevestigend worden beantwoord, dan zal aan de kostenkant een aanzienlijk btw-bedrag gaan drukken omdat de uitbetaling van de artiestenfee veelal in de pauze plaatsvindt en terugvordering op aangifte pas na afloop van het kwartaal kan worden geëffectueerd.

Subsidierelatie
Als de gemeente de schouwburg of het theater niet zelf exploiteert, zal de exploitant met dezelfde effecten worden geconfronteerd als hierboven beschreven. Zonder aanpassingen zal bij de exploitant een (groter) tekort ontstaan. Voor de gemeente is het van belang reeds nu vast te stellen waarop de subsidieverstrekking en de vormgeving daarvan ziet, zodat niet per definitie het tekort voor rekening komt van de gemeente. Is bijvoorbeeld sprake van een exploitatiesubsidie zonder plafond, dan zal het dreigende tekort zonder meer worden afgewenteld op de gemeente. Dreigt dit probleem voor de gemeente te ontstaan, dan is het zinvol nu de subsidievoorwaarden voor het jaar 2011 aan te passen.

Tot slot
Een voorwaarde voor de invoering van het verlaagde btw-tarief voor podiumkunsten per
1 september 1998 is geweest dat de niet-gesubsidieerde sector een deel van het voordeel terugsluist naar de gesubsidieerde sector, die vanaf de negentiger jaren wordt geconfronteerd met ombuigingen. Hiervoor is tussen beide sectoren uiteindelijk een convenant gesloten, dat naar wij aannemen nog steeds van kracht is. Nu het voordeel van het verlaagde btw-tarief verdwijnt, zal de bijdrage van de niet-gesubsidieerde sector aan de gesubsidieerde sector ophouden te bestaan. Op deze wijze zal de gesubsidieerde sector tweemaal een financiële teleurstelling hebben te dragen. Of dit historische aspect heeft meegewogen in de planvorming van het huidige kabinet, laat zich slechts raden.

Colofon
Mr. Jeroen van der Meer is partner bij EFK Belastingadviseurs. Voor meer informatie  jvandermeer@efkbelastingadviseurs.nl, 072-535 05 25.

Reacties

1 reactie to “Podiumkunsten onder hoog btw-tarief”
  1. Ellen says:

    Veel free-lance muziekanten leven al van zeer beperkte inkomsten. Welke gevolgen heeft dit voor hen?

    Ellen

    http://www.gecertificeerdemediators.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën