Overdrachtsbelasting van 6% naar 2%Het kabinet versterkt het vertrouwen op de woningmarkt en bevordert de doorstroming voor huurders en kopers. De overdrachtsbelasting gaat voor 1 jaar omlaag van 6% naar 2%. De marktwerking op de huurmarkt verbetert, onder meer door het voor huurders gemakkelijker te maken een woning te kopen.

Daarmee geeft het kabinet een belangrijke impuls aan het doorbreken van de stagnatie op de woningmarkt.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) en staatssecretaris Weekers (Financiën) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Woonvisie.

Meer keuzevrijheid, zeggenschap en verantwoordelijkheid
Het kabinet constateert daarin dat de bouw- en woningmarkt momenteel niet goed functioneren. Dat is versterkt door de financiële en economische crisis. Daardoor zijn de investeringen afgenomen, is de doorstroming sterk verminderd en is het woningtekort toegenomen. Daarom is een heroriëntatie van het woonbeleid nodig.

Daarbij kiest het kabinet voor de volgende uitgangspunten: meer keuzevrijheid, meer zeggenschap en meer verantwoordelijkheid bij burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat moet leiden tot een doelmatiger verdeling van woonruimte, verbetering van het investeringsperspectief en versterking van het vertrouwen op de woningmarkt.

Verlaging overdrachtsbelasting
Het kabinet wil het eigenwoningbezit bevorderen omdat dit bijdraagt aan opbouwen van eigen vermogen, de zelfredzaamheid van burgers en de leefbaarheid van buurten en wijken.

Om het vertrouwen in de koopmarkt te versterken wordt de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd. Voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 gaat het tarief van 6% naar 2%. Het moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij bepalend.

De lagere overdrachtsbelasting is zowel gunstig voor starters op de woningmarkt – bijvoorbeeld huurders die een woning willen kopen – als voor doorstromers, omdat die hun oude woning gemakkelijker kunnen verkopen. In combinatie met het handhaven van de hypotheekrenteaftrek moet de verlaging van de overdrachtsbelasting leiden tot een impuls voor de woningmarkt.

Huurmarkt
Om de keuzevrijheid op de huurmarkt te verbeteren, neemt het kabinet maatregelen ter bevordering van de doorstroming.

Huurders met hogere inkomens krijgen in de sociale huursector te maken met een extra huurverhoging van maximaal 5%. Dit ontmoedigt het ‘scheefwonen’ en zorgt ervoor dat voor lage en middeninkomens voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn.
In schaarstegebieden mag de huur worden verhoogd met maximaal 25 huurpunten zodat er een betere relatie tussen de prijs en de gewildheid ontstaat.
Het kabinet werkt aan een recht voor huurders om hun woning tegen een redelijke prijs van de woningcorporatie te kopen.
Investeringen op de bouw- en woningmarkt
Verder wil het kabinet de investeringen op de bouw- en woningmarkt stimuleren.

Zo veel mogelijk belemmeringen in de regelgeving worden weggenomen.
De bouwsector zelf zal van de gelegenheid gebruik moeten maken door te innoveren, bijvoorbeeld door efficiënter te werken en de kosten beter te beheersen.
Er komt meer ruimte voor woningbouw op kleine schaal en particulier opdrachtgeverschap.
Het kabinet vereenvoudigt de bouwregels en bouwprocedures en bevordert energiebesparing van woningen en gebouwen, mede ter verlaging van de woonlasten. Bron: Rijksoverheid.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën