Opdrachtgevers worden medeverantwoordelijk voor de juistheid van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)Dat schrijft staatssecretaris Weekers in een brief aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken over de voortgang van de VAR-webmodule. De module moet zorgen voor meer transparantie in het kwalificatieproces van arbeidsrelaties.

Fiscaal ondernemerschap
Naar aanleiding van de vraag om het “fiscaal ondernemerschap” te definiëren, concludeert de staatssecretaris in de brief allereerst dat het ondernemersbegrip vooral is bepaald in de jurisprudentie en daardoor ook een min of meer dynamisch karakter heeft. Het is daardoor niet mogelijk tot een bruikbare definitie van “fiscaal ondernemerschap” te komen. Telkens opnieuw zal de onderlinge samenhang van deze factoren langs de meetlat worden gelegd die in de jurisprudentie over ondernemerschap is ontwikkeld. Een digitaal afwegingskader zoals de webmodule kan hierbij helpen.

Medeverantwoordelijkheid opdrachtgevers
In de brief geeft de staatssecretaris verder aan dat de werkgroep die zich over het kwalificatieproces van arbeidsrelaties heeft gebogen een advies met twee componenten heeft geformuleerd. Aan de ene kant adviseert de werkgroep om de bestaande vragenlijst op het VAR-aanvraagformulier uit te breiden, de vragen en antwoorden anders te formuleren en de volgorde van de vragen te wijzigen. Zo kan met de webmodule een nauwkeuriger oordeel worden geveld over de arbeidsrelatie(s). Verder is het blijkens de brief de bedoeling dat degene die de webmodule invult, alleen die vragen hoeft te beantwoorden die voor zijn situatie relevant zijn.

De tweede component ziet op de – gedeeltelijke – medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor enkele antwoorden op vragen uit de vragenlijst. Deze medeverantwoordelijkheid heeft betrekking op de juistheid van feiten en omstandigheden zoals die in de VAR-verklaring zijn opgenomen en die betrekking hebben op zaken waarop de opdrachtgever beslissende invloed heeft. Bij deze vragen kan de opdrachtgever de antwoorden van de opdrachtnemer toetsen aan de feiten en omstandigheden.

Alternatief ZZP-organisaties
De staatsecretaris reageert daarnaast in zijn brief op het alternatief voor de VAR-module dat een aantal zzp-organisaties heeft geformuleerd. Hij geeft aan zich niet te kunnen vinden in de vrijwaring voor de zzp’er die in het alternatief wordt geïntroduceerd, omdat deze volgens het kabinet een extra stimulans opleveren voor het aangaan van schijnconstructies. Het kabinet geeft er de voorkeur aan om opdrachtgevers gedeeltelijk medeverantwoordelijk te stellen voor de juistheid van een deel van de antwoorden in de webmodule.

In het alternatief wordt verder gepleit voor eenzelfde vrijwaring bij het zogenoemde VAR-resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) als geldt voor de VAR winst uit onderneming (VAR-wuo). De staatssecretaris wijst erop dat in het verleden is gebleken dat onvoldoende onderscheid kon worden gemaakt tussen de in de Wet op de loonbelasting 1964 en de socialezekerheidswetgeving opgenomen fictieve dienstbetrekkingen waarbij inhouding verplicht is. Door uitgebreide rechtgevolgen toe te kennen aan de VAR-row zou het moeilijk worden op de fictieve dienstbetrekkingen te handhaven. Bij de bouw van de webmodule wordt bezien of het mogelijk is beide groepen arbeidsverhoudingen alsnog van elkaar te onderscheiden door de daarvoor benodigde vragen te stellen en wordt tevens onderzocht of het mogelijk is om de rechtsgevolgen van de VAR-row en de VAR-wuo te harmoniseren.

Het kabinet ondersteunt ten slotte de gedachte in het alternatief achter het gesprek dat gevoerd moet worden bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Eerder liet de staatssecretaris al weten dat de invoering van de VAR-module met een kalenderjaar zou worden uitgesteld. Dit heeft tot gevolg dat pas vanaf 1 januari 2015 een VAR kan worden afgegeven met behulp van de nieuwe webmodule. In de tussentijd zal heeft de Belastingdienst de controle in de praktijk op schijnzelfstandigheid geïntensiveerd.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën