Kostendekkende heffingen en het BTW-compensatiefondsGemeenten stellen tarieven vast voor onder andere de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De geraamde baten mogen echter de geraamde lasten niet overtreffen. Sinds de invoering van het BTW-compensatiefonds mogen gemeenten tot de lasten eveneens de btw rekenen die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage. Dat het vaststellen van het tarief zorgvuldig moet plaatsvinden en dat dit ook geldt voor het onderdeel btw, is onlangs door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch aangegeven inzake een heffing op basis van de Verordening rioolafvoerrecht.

De casus

Een (industriële) belastingplichtige heeft vanuit zijn eigendom ruim 600.000 m³ afvalwater op het gemeentelijke riool geloosd en heeft daarvoor een aanslag van de gemeente ontvangen. De onderneming maakt bezwaar. Onderdeel van het bezwaar is of de gemeente zich aan de opbrengstlimiet van artikel 229b van de gemeentewet heeft gehouden alsmede de vraag of de last ‘Storting in het BTW-compensatiefonds’ als last mag worden genomen en tot slot of deze lasten voldoende inzichtelijk en controleerbaar zijn. Het eindoordeel van het Hof is dat de gemeentelijke verordening geheel onverbindend is jegens de belastingplichtige.

De last: Storting BTW-compensatiefonds

Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds is de Gemeentewet veranderd. De reden hiervoor is dat de verandering in financiering van gemeenten door het Rijk geen financiële verandering mag aanbrengen in de financiële relatie die gemeenten hebben met derden. Ten aanzien van kostendekkende heffingen treden gemeenten (meestal) op ‘als overheid’ en ontvangen zij de btw op de uitgaven terug vanuit het BTW-compensatiefonds. Boekhoudkundig behoort de btw daardoor niet meer tot de lasten. Door de opbrengstlimiet van artikel 229b van de Gemeentewet zal – zonder nadere regeling – het tarief voor de burgers en bedrijven gaan dalen. Juist om dit effect tegen te gaan is het gemeenten toegestaan de voor compensatie in aanmerking komende btw als last op te nemen. Dit betekent dat in de ramingen van de lasten de verwachting dient te worden opgenomen hoeveel btw, ter zake van verwachte investeringen en dienstverlening, bedrijven aan de gemeente ter zake in rekening gaan brengen.

Toepassing in de casus

De omschrijving ‘storting in het BTW-compensatiefonds’ als last doet iets anders vermoeden dan dat het de btw betreft die in het desbetreffende jaar naar verwachting aan de gemeente in rekening wordt gebracht. Vanwege het ontbreken van een relatie met uitgaven, vraagt het hof in welke mate de last valt toe te rekenen aan de riolering. Uit de processtukken en de verklaring van de heffingsambtenaar kan het hof niet afleiden dat de last uitsluitend betrekking heeft op de riolering en oordeelt het Hof dat de gemeente niet is geslaagd in de onderbouwing van deze last. Het gevolg zal u wel duidelijk zijn. De opbrengsten overstijgen de lasten en dus wordt de verordening jegens de belastingplichtige onverbindend verklaard.

Gemeentelijke praktijk

Bij de onderbouwing van het btw-bedrag is het van belang dat dit bedrag in relatie wordt gebracht met de verwachte uitgaven van het komende jaar. De geraamde uitgaven zelf zoals investeringen, vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden zullen in voldoende mate kunnen worden toegerekend aan bijvoorbeeld de riolering. En daarmee is automatisch de koppeling met btw op de uitgave tot stand gebracht. Dan treedt het risico uit de onderhavige procedure niet op.

Na afloop van het dienstjaar zal het te verwachten eindresultaat – boekhoudkundig gezien – een positief resultaat geven. Zeker in de beginjaren van het bcf worden deze bedragen overgeboekt naar een egalisatiereserve BTW-compensatiefonds. Wat uit deze procedure blijkt, is dat in ieder geval niet de benaming van de boekhoudkundige verwerking van het overschot als naam van de kostenpost  moet worden opgenomen in het tarievenblad.

Colofon

Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën