Informatieplicht bij gebleken onjuisthedenDe staatssecretaris van Financiën heeft in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012 een actieve informatieplicht opgenomen voor belastingplichtigen die ontdekken dat eerder aangeleverde gegevens over de btw-heffing onjuist of onvolledig zijn. Het niet verstrekken van de informatie kan een vergrijpboete opleveren.

U hebt in onze nieuwsbrief nummer 11 van 2010 een artikel kunnen lezen met de titel ‘Stilzitten is niet strafbaar’. Uit het artikel komt naar voren dat de inspecteur alleen een vergrijpboete kan opleggen als de belastingplichtige bij het doen van de aangifte of een afdracht/voldoening op zo’n aangifte laakbaar of opzettelijk onjuist handelde. Er bestaat juridisch gezien voor de btw-heffing geen verplichting om de inspecteur informatie te verstrekken als de onjuistheden pas na de aangifte of voldoening/afdracht blijken.

De staatssecretaris van Financiën acht het ongewenst dat ‘de belastingplichtige achterover (kan) leunen’. Hij meent dat van een belastingplichtige mag worden verwacht dat hij de Belastingdienst uit zichzelf informeert zodra hij ermee bekend is of wordt dat eerder door hem verstrekte gegevens en inlichtingen onjuist of onvolledig zijn. Het wetsvoorstel voorziet in een verplichting de Belastingdienst op de hoogte te stellen, indien de belastingplichtige binnen het kalenderjaar of na afloop van een kalenderjaar ermee bekend wordt dat over één of meer tijdvakken in dat kalenderjaar te weinig btw is betaald of is teruggevraagd. Wie aan de verplichting voldoet, riskeert alleen een verzuimboete.

EFK Belastingadviseurs acht een open en transparante houding essentieel voor een vertrouwensband tussen gemeenten en de fiscus. Daarin past het gemeenten om geconstateerde onjuistheden aan de inspecteur te melden. Dit geldt zeker als partijen een convenant voor Horizontaal Toezicht (hierna: HT) hebben ondertekend. Aan de andere kant heeft te gelden dat een inspecteur onder HT niet te snel het standpunt moet innemen dat de belastingplichtige van de onjuistheden moet hebben geweten en met vergrijpboetes gaat dreigen. HT is immers alleen houdbaar als partijen elkaar vertrouwen en niet te snel naar machtsmiddelen grijpen.

 

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën