Iemand nog een biertje? BTW sportaccommodatiesIemand nog een biertje?

Met ingang van 1 januari 2012 is het Besluit ‘Omzetbelasting, fondswerving en kantines’ gewijzigd. De vraag is of deze wijzigingen gevolgen hebben voor de mogelijkheden sportkantines btw-belast te exploiteren en daarmee de btw in aftrek te brengen die drukt op de investeringskosten van nieuwe kantines. Gemeenten hebben hierbij een (financieel) belang.

Gemeenten investeren op grote schaal in sportaccommodaties. Behalve in sportvelden wordt ook vaak geïnvesteerd in opstallen. De gemeente bouwt de opstal zelf of stelt geld beschikbaar aan de vereniging voor nieuwbouw (subsidie). Of de gemeente de btw op de bouwkosten van de kantine in aftrek kan brengen of moet meefinancieren is afhankelijk van de mogelijkheid van de vereniging de kantine btw-belast te exploiteren.

Sportverenigingen zijn voor hun sportactiviteiten ten behoeve van de leden vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Voor zover de vereniging goederen en/of diensten levert welke uitsluitend zijn gericht op het verkrijgen van extra financiële middelen voor verenigingsactiviteiten, vallen ook deze onder een extra vrijstelling van btw, de zogenoemde fonds wervende activiteitenvrijstelling. Voor de levering van goederen is hieraan een maximumbedrag gekoppeld van € 68.067 en voor diensten van € 31.765 (voor niet-sportorganisaties is deze grens € 22.689). Deze grenzen zijn onafhankelijk van elkaar van toepassing.

Voor de exploitatie van een kantine kan een sportvereniging gebruik maken van een afzonderlijke regeling die een extra vrijstellingsfaciliteit biedt (de kantineregeling). Als een vereniging hiervan gebruik wenst te maken, geldt voor de kantine een aparte omzetgrens van € 68.067. Voor de vereniging heeft dit als voordeel dat de opbrengst van de kantine niet meetelt voor de vrijstellingsgrens van de fonds wervende activiteiten. Aan deze vrijstelling zijn wel extra voorwaarden verbonden.

Maakt een vereniging gebruik van de kantineregeling, dan is de exploitatie van de kantine alleen belast voor de btw, als de omzet (alle inkomsten van de kantine, inclusief opbrengst tabak en speelautomaten) meer bedraagt dan genoemde € 68.067. Is de totale omzet minder dan deze grens en de vereniging maakt gebruik van de ‘kantinevrijstelling’, dan is de exploitatie vrijgesteld van heffing btw.

Wenst een vereniging geen gebruik te maken van de kantineregeling, dan telt de kantineomzet mee als opbrengst voor het bepalen van de grens voor fondswerving. In dat geval geldt het verstrekken van spijzen en dranken in de kantine van een sportorganisatie als dienst en tellen deze mee bij het bepalen of de vrijstellingsgrens van € 31.765 voor fondswerving wordt overschreden.

Belang gemeente:

Omdat in sommige situaties de gemeente subsidieverstrekker is voor de bouw van de kantine, is het voor de gemeente van belang dat de kantine btw-belast wordt geëxploiteerd. Alleen in dat geval kan in beginsel de btw op de bouwkosten door de vereniging in aftrek worden gebracht en hoeft de gemeente minder te financieren.

Voor de gemeente is het van belang vast te stellen wat de omzet(verwachting) voor de kantine van de sportvereniging is. Ligt dit boven de grens van € 68.067, dan is sprake van een btw-belaste exploitatie van de kantine en hoeft de gemeente de btw op de bouwkosten in beginsel niet te financieren. Is de omzet lager, dan kan de gemeente er bij de sportvereniging op aandringen dat zij afziet van het toepassen van de kantineregeling. Als de opbrengst van de kantine, samen met de opbrengst van andere diensten in het kader van fondswerving meer dan € 31.765 bedraagt, is sprake van btw-belaste exploitatie van de kantine en hoeft de gemeente in beginsel de btw niet te financieren.

Wijziging van de kantineomzet in latere jaren heeft mogelijk gevolgen voor de ter zake van de bouw in aftrek gebrachte btw (zowel positief als negatief).

Laat de volgende keer dat u in de kantine een biertje drinkt deze niet doodslaan omdat u te laat bent gaan nadenken over de btw.

Colofon

Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën