Horizontaal Toezicht bij woningcorporatiesHorizontaal Toezicht bij woningcorporaties
Woningcorporaties worden in toenemende mate geconfronteerd met het verschijnsel ‘Horizontaal Toezicht’ (hierna: HT), de begrippen “Tax Control Framework” (hierna: TCF) en “in control zijn”. Collega corporaties hebben een convenant gesloten of zijn bezig met een TCF en u wordt door zowel de belastingdienst als advieskantoren benaderd om deze begrippen binnen uw organisatie onder de aandacht te brengen. Maar wat zijn nu de meest recente ontwikkelingen, de kansen die HT voor uw organisatie biedt, wat kan er wellicht beter binnen uw organisatie kan en wat zouden dan de voordelen zijn. En last, but not least, hoe start je?

Handhavingstrategie en VSO2
De Staatssecretaris van Financiën heeft in juni 2009 aangegeven convenanten te willen sluiten met ondernemingen die hun TCF op orde hebben. Daartoe is o.a. met zes woningcorporaties een pilot opgestart. Een aantal van deze corporaties heeft inmiddels een handhavingconvenant gesloten. Het is onze ervaring dat de belastingdienst steeds meer corporaties benadert voor deze ontwikkeling. Voor de belastingdienst is de handhavingstrategie en HT inmiddels een vast agendapunt bij een bezoek of onderzoek bij een corporatie. Een convenant is niet verplicht, corporaties kunnen ook voor kiezen om hun financiële en fiscale processen te verbeteren zonder daarvoor een convenant af te sluiten.

Sinds de invoering van de integrale vennootschapsbelasting en de recente ontwikkelingen op het gebied van de omzetbelasting, krijgt de corporatiesector op steeds meer fronten met de fiscus te maken. Niet altijd is even duidelijk hoe bijvoorbeeld de vpb-regelgeving in relatie tot het VSO2 geïnterpreteerd moest worden. Wanneer moet bijvoorbeeld onderhoud als investering worden gezien en wanneer als reguliere periodieke kosten? De belastingdienst heeft niet altijd direct antwoord op deze vragen, want beleid ontbreekt of is in afwachting van een landelijk standpunt, terwijl corporaties daar niet op kunnen wachten. Niemand is gebaat bij deze situatie en HT kan hierbij een oplossing zijn.

Binnen het systeem van HT is het overigens niet zo dat de belastingdienst helemaal geen controles meer uitoefent. De belastingdienst doet nog wel beperkt controles, maar uitgangspunt is dat ze geen werk doen dat door de belastingplichtige zelf al is gedaan. Gekeken wordt dus naar de systematiek van de bestaande audits en in hoeverre een bedrijf in control is.

Risicomanagement en beleidsmaatregelen
Wanneer bent u in control? Wat doet het met u of uw organisatie als volgende week de inspecteur vragen gaat stellen over het traject HT? Bent u daar klaar voor? De beantwoording van deze vragen blijkt niet eenduidig. Waar de een vindt dat hij (redelijk) grip heeft op het (fiscale) proces, zal de ander wellicht verbeterpunten zien. Het in control brengen van fiscale aangelegenheden heeft tot doel de fiscaliteit in de organisatie te borgen. Een corporatie die zich bij financiële beslissingen en bij het opstarten van projecten bewust is van de fiscale gevolgen, risico’s en kansen, bereikt een betere financiële positie omdat de fiscale mogelijkheden optimaal zijn benut. Daarnaast geeft borging de zekerheid dat de ingediende aangiften goed genoeg zijn om aan de standaarden en de wettelijke kaders te voldoen zodat naheffingen worden voorkomen.

Stel uzelf eens de volgende vragen:
Ben ik staat om aan te geven waar de fiscale risico’s liggen en heb ik de beheersmaatregelen voldoende in kaart? Wat zijn mijn risico’s? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een risicoanalyse en inventarisatie nodig op de bekende processen. Naar onze mening dient deze analyse verder te gaan dan een enkel fiscale toets en zich ook te richten op bijvoorbeeld taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De analyse vindt plaats door interviews en steekproeven. De resultaten van de steekproeven vormen de basis voor het vervolgtraject met de belastingdienst. Het TCF wordt in de praktijk beschouwd als het raamwerk dat nodig is om de vele fiscale risico’s waaraan organisaties onderworpen zijn te kunnen beheersen en maakt onderdeel uit van het “Business Control Framework”. Volgens de belastingdienst komen woningcorporaties alleen in aanmerking voor een handhavingconvenant als ze bezig zijn met het implementeren van een TCF, zodat niet alleen de organisatie zelf, maar ook de toezichthouders inzicht krijgen in de (fiscale) risico’s.

Dat fiscaliteit doorgaans een onafhankelijke, op zichzelf staande, positie heeft in de organisatie van woningcorporaties en regelmatig onderwerp van gesprek is tussen de interne aangiftemedewerkers, de belastingadviseur en de fiscus wil niet zeggen dat fiscaliteit automatisch een onderdeel uitmaakt van het huidige risicomodel. Hier is meer voor nodig!

Blauwdruk TCF bestaat niet
Een standaard TCF bestaat niet, noch een blauwdruk hiervoor, en algemeen aanvaarde normen ontbreken nog. De belastingdienst en de staatssecretaris van Financiën hebben geen richtlijnen uitgevaardigd. Afhankelijk van de grootte van de corporatie en de mate waarin deze al volgens procesbeschrijvingen werkt is het opstellen van een TCF maatwerk. Organisaties zullen zelf moeten nadenken hoe het TCF vorm moet krijgen en de mate waarin zij de fiscale risico’s willen beheersen. Diverse afdelingen hebben bij deze ontwikkelingen een rol te spelen zoals het management, de administratie, de fiscale afdeling en control. Belangrijke vragen bij het opstellen van een TCF zijn wie doet wat en hoe kan gebruik worden gemaakt van de al aanwezige kennis, procesbeschrijvingen en interne controles?

Te maken afwegingen en te ondernemen stappen
Woningcorporaties hebben veelal voldoende kennis in huis om de procesbeschrijvingen (deels) zelf te kunnen opstellen en uitvoeren. Neem daarbij als vertrekpunt de huidige bedrijfsvoering en laat u niet verleiden tot nieuwe en dure pakketten die voor u een heel nieuw begin gaan betekenen. Zoek aansluiting bij de bestaande procesbeschrijving en audits en voeg de fiscale componenten daar aan toe. Werk in twee fasen:

–              De eerste (beheers) fase bestaat uit het inventariseren van de risico’s. Betrek hierbij een specialist die met een frisse en onafhankelijk blik en met kennis van zaken feedback geeft. Vaak kunnen in deze fase al direct forse besparingen worden gerealiseerd of risico’s worden afgedekt.

–              De tweede (beleids) fase is het implementeren van de inzichten uit de eerste fase en het maken van gedegen keuzes voor het beleid in de toekomst.

U gaat uw proces zodanig inrichten dat uw organisatie fiscaal in control komt en blijft. Uitgangspunt hierbij is binnen wet- en regelgeving mogelijke varianten te onderkennen. Niet onbelangrijk voor succes is het in een vroeg stadium inventariseren en op peil brengen van de fiscale normen en waarden van management en medewerkers.

In de praktijk wordt ervaren dat het directe voordeel voor organisaties is dat ze meer in de actualiteit werken en meer zekerheid hebben over het verleden. Zij hebben meer regie over de fiscaliteit en daarmee een betere grip op de onderneming. De vertrouwensband met de belastingdienst resulteert in lagere controlekosten en de fiscus komt in principe niet meer langs voor een volledig geïntegreerd boekenonderzoek. De geldstromen van de organisatie worden beter inzichtelijk en de fiscale bewustwording bij de organisatie en de medewerkers wordt door de implementatie vergroot.

Er zijn uiteraard niet alleen pluspunten. U dient er rekening mee te houden dat het informeren van de fiscus verder gaat dan de wettelijke verplichtingen en dat het uiteraard ook tijd en geld kost om het proces te monitoren en in te regelen. Uiteraard is het ook mogelijk hetzelfde doel te bereiken zonder een handhavingconvenant te sluiten met de belastingdienst. Het is dus aan u te bepalen of en in welke fase van vorenstaande aanpak u een handhavingconvenant sluit met de belastingdienst. Als het fundament goed is kunnen we op ieder gewenst moment met de belastingdienst aan tafel voor een goed gesprek.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van EFK Belastingadviseurs. Redactie: drs. E.T.N.P. Plat, mr. dr. J.J.P. Swinkels en Mr. E. Schwering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: eschwering@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon (072)535 05 25.

Copyright ©EFK Belastingadviseurs.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën