Hoofdlijnen uit rapporten ‘brede heroverwegingen’Het kabinet heeft op 1 april 2010 in het kader van de zogenoemde ‘brede heroverwegingen’ twintig rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden.  Als gevolg van de financiële en economische crisis zijn de overheidsfinanciën zoveel slechter geworden dat fundamentele toekomstige bezuinigingen noodzakelijk zijn. Het doel van de brede heroverwegingen is om de politieke besluitvorming zo goed mogelijk voor te bereiden en onderbouwde keuzes mogelijk te maken over de omvang en het niveau van de collectieve voorzieningen. Deze keuze is aan de politieke partijen en het volgende kabinet, omdat het huidige kabinet-Balkenende IV demissionair is.

De brede heroverwegingen bestaan uit twintig afzonderlijke rapporten, die elk een beleidsterrein beslaan. In elk rapport worden varianten voor bezuinigingen voorgesteld. Deze varianten moeten leiden tot 20% besparing op de overheidsuitgaven in 2015. Eén van de rapporten heeft betrekking op de uitvoeringskosten van de belasting- en premieheffing door de belastingdienst. Hieronder worden de tien besparingsvarianten op hoofdlijnen op een rij gezet. Door een combinatie van varianten kan een structurele besparing van 20% worden bereikt.

Hybride loonsomheffing
Werkgevers dragen een vast percentage van hun totale loonsom af ter vervanging van de huidige premies voor werknemersverzekeringen en de Zvw-bijdrage. Zij hoeven dan ook niet meer maandelijks of 4-wekelijks een groot aantal gegevens per individuele werknemer aan de belastingdienst aan te leveren, maar alleen totalen.

Vooringevulde inkomensheffing
Een groot aantal bewerkelijke aftrekposten in de inkomstenbelasting wordt geschrapt en andere regelingen worden aangepast, zodat de belastingdienst een vrijwel volledig vooringevulde aangifte kan aanbieden aan de belastingplichtige. Zo’n 920.000 particulieren hoeven naar verwachting dan geen aangifte meer te doen, omdat de ingehouden loonheffing gelijk is aan de te betalen inkomstenbelasting.

Inkomensheffing met minder belastingplichtigen
Bij deze variant verdwijnen alle aftrekposten (waaronder die voor de eigen woning), bijna alle heffingskortingen en het schijventarief in de inkomstenbelasting, in ruil voor één uniform tarief van 32,5% (inclusief de volksverzekeringen). De algemene heffingskorting en de arbeidskorting blijven wel bestaan.

Eén algemene ondernemersfaciliteit
Voor ondernemers wordt één algemene faciliteit gecreëerd en verdwijnen alle bestaande fiscale faciliteiten (zoals de zelfstandigenaftrek en de doorschuiffaciliteiten). De algemene faciliteit bestaat uit een vast bedrag aan de voet plus een percentage van het restant van de winst. Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt iets verlaagd.

Uniform tarief omzetbelasting
Het verlaagde tarief voor de omzetbelasting wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt een uniform tarief geïntroduceerd van circa 15,25%. Daarnaast worden in deze variant de maandaangifte en de boekjaar kwartaalaangifte btw afgeschaft en enkele handmatige processen gedigitaliseerd.

Onderscheid werknemer en ondernemer
Om het onderscheid tussen werknemer en ondernemer in de inkomstenbelasting te vergroten, worden de inkomensbronnen winst uit onderneming, winst uit een deeltijd onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden samengevoegd tot ‘winst uit werk’. Voor werknemers blijft ‘loon uit dienstbetrekking’ als inkomensbron bestaan.

Verplichte elektronische aangifte
De mogelijkheid tot het doen van aangifte op papier vervalt. De communicatie tussen de belastingdienst en de belastingplichtige verschuift volledig naar het aangifteprogramma en/of een persoonlijke internetpagina.

Outsourcing toezicht
Voor de fiscale winstbepaling van het topsegment in het mkb en de (zeer) grote ondernemingen wordt aangesloten bij de commerciële winst uit de door de accountant goedgekeurde jaarrekening . De werkzaamheden van de belastingdienst beperken zich in dat geval tot steekproefsgewijze vaststelling of de accountant zijn werk goed heeft gedaan bij de vaststelling van de jaarrekening. Daarnaast blijft de mogelijkheid tot vooroverleg bestaan, waarbij de nadruk ligt op de fiscale correcties van de commerciële winst.

Vereenvoudiging (dwang)invordering ondernemers
De verklaringen van betaalgedrag worden gedigitaliseerd. Daarnaast verdwijnt het recht van parate executie en het bodemrecht van de belastingdienst. In de plaats daarvan krijgt de belastingdienst het recht om eenzijdig het faillissement van een wanbetalende ondernemer in te roepen en een latent wettelijk fiscaal pandrecht op de handelsvorderingen van de onderneming.

Sprokkelvariant
Deze variant bestaat uit een aantal maatregelen die niet goed passen binnen de andere varianten. Daarbij gaat het om het uitbreiden van de werkkostenregeling, het verplaatsen van de auto van de zaak naar een generieke eindheffing, het afschaffen van de bijzondere status voor bestelauto’s en het afschaffen van de verpakkingenbelasting en de grondwaterbelasting.

In de andere rapporten in het kader van de brede heroverwegingen zijn ook fiscale maatregelen opgenomen, zoals aanpassing van de hypotheekrenteaftrek en versobering van de fiscale stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk.
Bron: Ministerie van Algemene Zaken.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën