Gemeenten en grondbedrijf; Wat nu?Afgelopen vrijdag hebben wij vernomen dat de VNG het ambtelijk overleg met de Belastingdienst heeft gestaakt over de uitwerking van de naderende belastingplicht voor de vennootschapsbelasting met betrekking het ‘grondbedrijf’.

Het ambtelijk overleg is gestaakt (zie berichtgeving VNG). Naar wij begrijpen is één van de punten die de VNG, de Vereniging van Grondbedrijven (VvG) en de Belastingdienst verdeeld houdt, de vraag hoe het grondbedrijf afgebakend moet worden, in het bijzonder met betrekking tot de actieve grondexploitaties. De Belastingdienst stelt zich kennelijk op het standpunt dat iedere afzonderlijke grondexploitatie een aparte onderneming (of ‘een geheel’) vormt.

Wij kunnen ons voorstellen dat de VNG daar grote moeite mee heeft. In de eerste plaats vanwege de financiële consequenties voor gemeenten. Het standpunt van de Belastingdienst heeft namelijk tot gevolg dat de winstgevende projecten belast worden en de verlieslatende onbelast. De verliezen kunnen vervolgens niet gecompenseerd worden met de winsten. Naast de grote financiële impact van dit standpunt voelt het niet rechtvaardig aan.

Los daarvan kunnen wij de Belastingdienst in juridische zin niet volgen in zijn standpunt. De Belastingdienst baseert zich naar verluidt op een arrest uit 1989. Wij herkennen het standpunt van de Belastingdienst niet in dit arrest. Integendeel! Wij menen ook dat de visie van de Belastingdienst niet strookt met de uitgangspunten die wij al kennen in de Wet VPB en evenmin strookt met de wijziging van deze wet met het oog op de komende belastingplicht voor overheden. Zo lang de verschillende projecten vanuit dezelfde organisatie(onderdelen) worden gedreven, menen wij dat de verschillende projecten als een geheel zijn te beschouwen.

Wij blijven voor u de ontwikkelingen op de voet volgen en blijven vooralsnog bij het alleszins fiscaal pleitbare standpunt dat de exploitaties een geheel vormen. Het is nu afwachten hoe het proces tussen de Belastingdienst met de VNG en VvG verder loopt.

Over welk standpunt wij voor onze klanten innemen en hoe wij dat onderbouwen kunt u altijd contact opnemen met Jits Berns, Jan Batterink, Bas de Mik of ons secretariaat via 072-5350525 of info@efkbelastingadviseurs.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën