Gemeenten en auto van de zaak. Een blackbox?Iedere gemeente zal beschikken over eigen dan wel over leaseauto’s. De auto’s zullen worden bestuurd door haar werknemers. Direct roept dit de vraag op of deze auto’s ook aan deze werknemers ter beschikking worden gesteld. Zo neen, hoe heeft de gemeente dit gewaarborgd? Zo ja, worden deze auto’s door de werknemers voor privédoeleinden gebruikt? Beschikken de werknemers over een verklaring geen privégebruik? Wordt er een rittenregistratie bijgehouden of is in de auto’s een blackbox ingebouwd? Zo neen, vindt er een fiscale bijtelling plaats? Dit is slecht een aantal van de vragen die moeten worden beantwoord op het moment dat werknemers met auto’s van de gemeente rijden.

Praktijk

In de praktijk blijkt dat de auto van de zaak voor veel gemeenten een ‘blackbox’ is. Zij realiseren zich onvoldoende dat in het geval werknemers rijden in een personen- of bestelauto van de gemeente hieraan fiscale gevolgen verbonden kunnen zijn, namelijk een fiscale bijtelling vanwege het privégebruik van de auto. De hoogte van deze fiscale bijtelling is afhankelijk van de catalogusprijs van de auto en de CO² uitstoot. De fiscale bijtelling is belastbaar loon, waarover de werknemer door middel van inhouding de Loonheffingen betaalt.

Het slechte nieuws is dat indien de fiscale bijtelling ten onrechte achterwege blijft, de Loonheffingen kunnen worden nageheven van de inhoudingsplichtige. Naast het naheffen van de verschuldigde loonheffingen, kan ook een verzuim- of een vergrijpboete worden opgelegd tot 100% van de maximale boete van € 5.278 (verzuimboete) dan wel 80% van het na te heffen bedrag (vergrijpboete).

Het goede nieuws is dat niet in alle gevallen het enkel rijden in een auto van de zaak leidt tot een fiscale bijtelling voor de werknemer. Indien gewenst kunnen wij u over deze mogelijkheden, waaronder het inbouwen van een blackbox, nader informeren.

Volledigheidshalve merken wij nog op dat de fiscale bijtelling voor het privégebruik van de auto expliciet is uitgezonderd van de werkkostenregeling. De fiscale bijtelling kan dus niet worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel en valt dus nimmer onder de vrije ruimte.

Belang voor gemeenten

Een aantal gemeenten heeft inmiddels leergeld betaald. Zij zullen hun beleid ter zake hebben aangepast. Hier is de vraag of de handhaving van het aangepaste beleid voldoende is geborgd. De overige gemeenten dienen zich bewust te zijn van het feit dat zij een groot risico lopen op naheffingsaanslagen loonheffingen indien werknemers in auto’s van de zaak rijden en de fiscale bijtelling vanwege het privégebruik ten onrechte achterwege blijft.

Wilt u meer weten over het rijden in een auto van de zaak en de mogelijkheden om fiscale bijtellingen te voorkomen, neemt u dan contact op met Ton van der Fits, of met ons secretariaat via 072-5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën