FactureringsverplichtingenHet komt nogal eens voor dat op facturen ten onrechte of teveel btw wordt vermeld, De vraag is of deze ten onrechte gefactureerde btw ook verschuldigd is. Het besluit waarin administratieve verplichtingen voor ondernemers, alsmede factureringsverplichtingen zijn opgenomen, is opnieuw gewijzigd. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op dit onderwerp (onderdeel 3.5) en ook het meest recente arrest van de Hoge Raad op dit punt (Stadeco II, van 9 november 2012, nr 11/01958).

Het grootste deel van de wijzigingen is van redactionele aard, maar er is toch ook een inhoudelijke verandering die voor u van belang kan zijn. Dat betreft de ten onrechte op factuur vermelde btw, ofwel de zogenaamde artikel 37 btw. In principe is deze btw gewoon verschuldigd, tenzij de afnemende  partij een particulier is. Dan hoeft de btw niet te worden voldaan. Er is echter nog een uitzondering, de situatie dat de partij die de factuur heeft uitgereikt het gevaar voor verlies van belastinginkomsten heeft uitgeschakeld door uit te sluiten dat de afnemer de btw op de factuur op aangifte verrekent.

Hiervoor zijn in het besluit enkele voorwaarden gesteld. Alleen dan mag de opsteller van de factuur de btw herzien, hetgeen inhoudt dat de btw niet aan de Belastingdienst hoeft te worden voldaan. De Belastingdienst komt zo immers niets tekort.

De vraag is of de Belastingdienst bij herziening mag verlangen dat de opsteller van de factuur de btw die op de factuur is vermeld terugbetaalt aan de afnemer van de prestatie. De Belastingdienst heeft dit nogal eens als eis gesteld en hierover zijn procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft in het Stadecoarrest aangegeven dat een onjuiste factuur moet worden hersteld als zonder terugbetaling van de btw aan de afnemer sprake is van ongerechtvaardigde verrijking van de opsteller. In het Stadeco II-arrest geeft de Hoge Raad aan op welke wijze dat moet worden geconstateerd. Niet anders dan na een analyse waarin rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden, welke afhangen van de juridische en feitelijke constellatie waarin in een bepaald geval een eventuele ongerechtvaardigde verrijking optreedt.

Wat relevant is, is de wijze waarop is geoffreerd en geaccepteerd (inclusief btw of exclusief btw). Ook het feit dat de prestatieverrichter geen recht op verrekening van btw toekomt bij een vrijgestelde prestatie, moet worden meegenomen. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk dat een creditfactuur wordt uitgereikt met een nieuwe, correcte factuur. Beide partijen hebben dan een verplichting tot betalen aan de Belastingdienst, als ook een recht op teruggaaf. Per saldo loopt alles dan weer glad.

Voor het overige bevat het besluit veel informatie over de inhoud van de factuur, elektronische facturering en de vereenvoudigde factuur. Lezenswaardig, want de factuur is voor de btw immers het bescheid waar het om draait. Vermeldenswaardig is nog het feit dat de Belastingdienst in bepaalde gevallen, zoals het te laat uitreiken van een factuur of het niet juist of onvolledig vermelden van de vereiste gegevens, een verzuimboete kan opleggen. De boete kan per verzuim oplopen tot € 5.278.

Dit is geen nieuwe regel, maar wel een om altijd in uw achterhoofd te houden.

 

Bron: EFK Belastingadviseurs

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën