EigenbouwerschapSoms worden aan gemeenten facturen verstuurd waarop staat aangegeven ‘omzetbelasting verlegd’. Dit doet zich onder andere voor als het gaat om bouwprojecten. Maar het geldt niet voor alle bouwkundige werkzaamheden die door aannemers in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) heeft voor de btw zijn vormgeving gekregen in “de verleggingsregeling in de bouw”. Deze houdt in dat onderaannemers die een werk van stoffelijke aard uitvoeren op de factuur aan de opdrachtgever-(hoofd)aannemer geen btw-bedrag mogen melden, maar alleen met vermelding ‘omzetbelasting verlegd’ mogen factureren. De WKA en de verleggingsregeling in de bouw kennen beide het begrip eigenbouwer. Met een aannemer wordt gelijkgesteld de eigenbouwer. Eigenbouwer is de opdrachtgever die in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening een werk van stoffelijke aard uitvoert. De keten wordt in dat geval in feite uitgebreid met de opdrachtgever.

De gemeente is eigenbouwer als zij als btw-ondernemer optreedt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het sport- of welzijnsbedrijf opdracht geeft tot nieuwbouw en een vorm van bouwtechnisch toezicht uitoefent die het toezicht van een normale opdrachtgever te boven gaat. Hierbij kan worden gedacht aan een gemeente die een sporthal of een MFA laat bouwen en het bouwtechnische toezicht op de uitvoering doorgaans overlaat aan een interne bouwkundige afdeling. In dat geval dient de hoofdaannemer zijn btw te verleggen naar de gemeente. In tijden van crisis verdient het aanbeveling hierover steeds vooraf zekerheid te hebben. Bij faillissement van de hoofdaannemer zal de ten onrechte niet-verlegde btw van de gemeente kunnen worden nageheven. In deze situaties geldt tevens de aansprakelijkheid voor de in de keten niet afgedragen loonheffing en sociale lasten.

Bij het uitvoeren van bestemmingsplannen treedt de gemeente op als ondernemer voor de uitgifte van (bouw)kavels en als overheid bij de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen. Hoewel het gemeentelijk grondbedrijf bij het bouwrijp maken van gronden deels handelt als btw-ondernemer (bouwkavels) en deels als niet-ondernemer (aanleg infrastructurele voorzieningen), keurt de staatssecretaris goed dat de verleggingsregeling buiten toepassing blijft bij de realisatie van bestemmingsplannen. Dit om splitsingsmoeilijkheden te voorkomen. Deze goedkeuring geldt echter uitsluitend voor de heffing van btw en dus niet voor de aansprakelijkheid voor door onderaannemers en hoofdaannemer niet afgedragen loonheffing en sociale premies. Het blijft daarom zinvol bevrijdend te betalen op een geblokkeerde rekening om het risico van aansprakelijkheidsstelling te verminderen.

Colofon

Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën