Een Poolse LanddagOp 12 april 2011 heeft Advocaat-Generaal Mazák (hierna: de A-G) bij het Europese Hof van Justitie conclusie genomen over de vraag of de levering van bouwkavels door een voormalige landbouwer in de btw-heffing valt. Wij zullen in deze bijdrage de conclusie behandelen en een doorkijk geven naar de gemeentelijke praktijk. 

De Poolse zaak

Jaroslaw Slaby heeft in 1996 een terrein verworven met de bedoeling daarop het landbouwbedrijf uit te oefenen. In 1997 wordt de bestemming van de grond echter gewijzigd. Het terrein wordt bestemd voor de bouw van vakantiewoningen. Slaby staakt zijn landbouwactiviteiten in 1998 en brengt de grond over naar zijn privé-vermogen. Hij splitst het terrein een jaar later in 64 kavels, die hij vanaf 2000 in de verkoop doet. De Poolse rechter vraagt het Hof van Justitie van de Europese Unie of de verkoop van de kavels aan de heffing van btw is onderworpen. De A-G onderzoekt eerst of Slaby een economische activiteit verricht. Hij concludeert dat de kavels onder bezwarende titel worden geleverd door een persoon – Slaby – die zich na de verkaveling richt op het bij herhaling verkrijgen van opbrengsten uit de verkoop van zijn percelen. De omstandigheid dat Slaby bij aankoop van de grond niet het oog had op verkoop doet volgens de A-G niet ter zake. Hij concludeert daarom dat Slaby economische activiteiten verricht en daarmee belastingplichtig is voor de btw. De A-G onderzoekt vervolgens of Slaby een btw-plichtige is, die een handeling voor privédoeleinden verricht. Hij hield het terrein immers in zijn privévermogen. De A-G meent dat de etikettering in het privévermogen alleen geldt ten aanzien van de landbouwactiviteiten en niet ten aanzien van de nieuwe economische activiteit. De leveringen zijn dan btw-belast.

De gemeentelijke praktijk

De levering van grond door publiekrechtelijke lichamen werd tot 1 januari 2007 bij uitvoeringsbepaling aangemerkt als een ondernemersactiviteit. De bepaling is per 1 januari 2007 geschrapt omdat de strekking al uit de wet en de richtlijn zou volgen. In het Besluit ‘Heffing en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ neemt de staatssecretaris van Financiën het standpunt in dat het leveren van kavels bouwgrond door een gemeente een ondernemersactiviteit is. De bewindsman merkt in het zelfde besluit echter ook op dat leveringen van goederen die eerst voor overheidsactiviteiten zijn gebruikt, buiten de btw-heffing blijven. U kunt hierbij denken aan de jaarlijkse verkoop van afgeschreven computers.

De conclusie van de A-G kan een discussie doen oplaaien over de vraag of de etikettering in de overheidssfeer op een zelfde wijze opzij kan worden geschoven als de etikettering in het privé-vermogen. EFK Belastingadviseurs adviseert gemeente voorlopig de (heldere) lijn van het beleidsbesluit te blijven volgen als het gaat om de bouwkavels, want anders ontstaat een fiscale Poolse landdag waarbij niemand meer weet waar hij aan toe.

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën