Doek valt voor de ANBI-statusDe Hoge Raad heeft op 13 januari 2012 arrest gewezen over de ANBI-status van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70, lid 1, van de Woningwet. In de nieuwsbrieven is dit onderwerp enige malen aan de orde geweest. Het arrest heeft betekenis voor de periode tot 1 januari 2012. Per die datum is de zgn. Geefwet in werking getreden. U leest hierover meer in dit artikel.

Arrest Hoge Raad
Het arrest betreft een toegelaten instelling met als statutair doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van volkshuisvesting. Zij houdt zich dan ook geheel of nagenoeg geheel bezig met de verhuur van woningen in de ‘sociale sector’. Om als algemeen nut beogende instelling te kwalificeren is vereist dat de instelling het algemene belang dient. De Hoge Raad overweegt dat de werkzaamheden van een toegelaten vereniging of stichting rechtstreeks zijn gericht op het dienen van het algemene belang van voldoende en goede woongelegenheid in de sociale-huursector. In beginsel moet worden aangenomen dat de stichting, als toegelaten instelling in de zin van artikel 70, lid 1, van de Woningwet, het algemeen nut beoogt. Het behalen van positieve resultaten en het, als gevolg daarvan, hebben van een jaarlijks oplopende algemene reserve sluiten niet uit dat de stichting het algemeen nuttige doel van bevordering van voldoende woongelegenheid in de sociale-huursector dient.

Naast een algemeen nuttig doel is voor de ANBI-status vereist dat het algemeen belang in minstens gelijke mate als een particulier belang door de werkzaamheden van de stichting wordt gediend. Omdat de feitelijke werkzaamheden van de stichting – die nagenoeg geheel bestaan in de verhuur van woningen in de sociale-huursector – onlosmakelijk zijn verbonden met haar doelstelling enig algemeen belang te dienen, moet in beginsel ook met betrekking tot die feitelijke werkzaamheden worden aangenomen dat zij het algemeen belang dienen. Dat daardoor tevens het particulier belang van de individuele huurders wordt gediend, doet daaraan niet af.

Situatie per 1 januari 2012
Op 1 januari 2012 is de Geefwet in werking getreden. Hierbij is in de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen wat wordt verstaan onder algemeen nut. Volkshuisvesting wordt daarbij niet onder het begrip geschaard. Een toegelaten instelling komt daarmee niet meer in aanmerking voor de kwalificatie ANBI. Voor de toekomst heeft het arrest op dit punt dus geen belang meer, omdat het is ingehaald door de Geefwet. Daaruit blijkt dat de wetgever een andere kijk heeft op het begrip  ‘dienen van een algemeen belang’ dan de Hoge Raad. Voor het verleden is het arrest van belang voor de instellingen die de Belastingdienst hebben verzocht om aangemerkt te worden als ANBI.  Het heeft geen relevantie voor de instellingen die niet om een beschikking hebben verzocht. Vanaf 2010 geldt overigens dat de activiteiten van de instelling voor meer dan 90% het algemeen belang moeten dienen om te kwalificeren als ANBI.

Colofon
Andrea Joore is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën