Compensatie en vooraftrek bij onbetaalde facturenGemeenten zijn net gewone consumenten. Zij betalen hun facturen pas als de ingekochte prestatie naar behoren is verricht. Dit leidt soms tot geschillen met leveranciers. Wij behandelen in dit artikel de mogelijke gevolgen voor de btw-aftrek en de btw-compensatie als een factuur gedurende lange tijd niet wordt betaald.

De casus

Aanleiding voor dit artikel is een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden (LJN: BT7478) inzake een caravandealer. Deze kocht bij de importeur caravans in en bracht de btw op de inkoopfacturen in vooraftrek. De facturen werden voor een bedrag van ruim 1,8 miljoen niet via de kas, bank of giro betaald. Importeur en dealer hebben wel afspraken gemaakt over de betaling.

De inspecteur heeft de betalingsperikelen onderzocht. Hij legt de dealer een naheffingsaanslag in de btw op voor zover de betalingstermijn van de facturen langer dan twee jaar is verlopen. De termijn van twee jaar is ontleend aan de Wet op de omzetbelasting 1968, die regelt dat btw-aftrek wordt gecorrigeerd als een factuur niet binnen twee jaar na de vervaltermijn is betaald. De belastingplichtige stelt zich op het standpunt dat wel degelijk betaling heeft plaatsgevonden en wel door middel van schuldvernieuwing. De afspraken over de betaling hielden naar zijn mening in dat het bestaande leverancierskrediet is geconverteerd in een bedrijfsfinanciering door de importeur waarmee de openstaande schulden aan laatstgenoemde zijn betaald. Het lukt de belastingplichtige echter niet voor het hof aannemelijk te maken dat dit de strekking van de afspraken was. Het gevolg is dat de opgelegde naheffingsaanslag in stand blijft en de dealer gehouden deze te betalen.

De gemeentelijke praktijk

Net als de btw-wetgeving kent ook de Wet BCF een termijn van twee jaar. Gemeenten zijn gehouden gecompenseerde btw terug te betalen aan het BCF als een factuur twee jaar na de vervaldatum nog niet is betaald. Deze terugbetaling vloeit voort uit een afzonderlijke wettelijke bepaling waarin een de verplichting tot betaling is opgenomen. Het gaat dus om een afzonderlijk heffingsmoment.

Mocht het geschil met de leverancier nadien alsnog worden opgelost, dan voorziet de tekst van de wet niet in een mogelijkheid de aftrek of compensatie opnieuw te effectueren. De strekking van de bepaling biedt ons inziens echter voldoende handvatten met de inspecteur overeen te komen dat in zo’n geval opnieuw compensatierecht ontstaat. Dergelijke afspraken worden echter wel bij voorkeur gemaakt vóórdat de tweejaarstermijn afloopt.

In het kader van de jaarrekeningcontrole zullen de openstaande crediteurenvorderingen in beginsel worden gecontroleerd. Ten behoeve van het Horizontaal Toezicht en in het bijzonder voor de invulling van een Tax Control Framework, adviseren wij deze controle uit te breiden met een beoordeling van in het kader van de fiscale tweejaarstermijn.

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën