BOF: ook voor aandelen in vastgoed-BVHof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF) kon worden toegepast bij de vererving van aandelen in een vastgoed-BV. De erflater beheerde een omvangrijke vastgoedportefeuille in diverse vennootschappen, met een inzet die normaal actief vermogensbeheer te boven ging. Volgens het Hof was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen.

Bente Bolmann overleed in 2009. Bente was in gemeenschap van goederen gehuwd met Douwe Schat. Tot Bente’s nalatenschap behoorden aanmerkelijkbelang-aandelen in diverse vennootschappen die vastgoed verhuurden. De erfgenamen claimden – in de aangifte voor de erfbelasting – de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op de waarde van de aandelen in deze vennootschappen. De inspecteur weigerde dat: de BOF is enkel van toepassing op ondernemingsvermogen en daarvan was geen sprake. De BV’s dreven geen onderneming, het beheer van de vastgoedportefeuille was aan te merken als het beleggen van vermogen.  Voor een toelichting op de BOF, zie BelastingBelangen, augustus 2009, Bedrijfsopvolging door schenking of vererving van de onderneming.

De erfgenamen verzetten zich tegen die afwijzing en legden de zaak voor aan Rechtbank Den Haag. De Rechtbank was het met de inspecteur eens dat de activiteiten van de BV’s niet gericht waren op het behalen van voordelen die uitgingen boven normaal vermogensbeheer. De erfgenamen hadden meer succes in beroep bij Hof Den Haag.  Het Hof stelde vast dat er sprake was van een omvangrijke vastgoedportefeuille, met een waarde van vele miljoenen. De exploitatie van dat vastgoed bracht veel werkzaamheden met zich mee: Douwe, de echtgenoot van de erflaatster, besteedde daar zo’n 25 uur per week aan, en zoonlief Dick zeker 50 uur per week. Samen verzorgden zij het beheer en waren zij druk met het zoeken en selecteren van huurders, het vaststellen van huurprijzen, corresponderen over huurachterstanden, het afhandelen van vragen en opmerkingen van de huurders, beoordeling van het onderhoud, het overleg met technische beheerders, administrateurs, aannemers, gemeentelijke diensten en nutsbedrijven, het verstrekken van opdrachten aan aannemers, het bezichtigen en beoordelen van te koop staand vastgoed en nog veel meer. Doordat Douw en Dick de portefeuille ‘hands-on’ beheerden, waren er geen huurachterstanden en vrijwel geen leegstand. Hun persoonlijke betrokkenheid bij de huurders leverde een hoger rendement én een gunstiger cashflowpositie op dan bij normaal vermogensbeheer. Vader en zoon hadden een jarenlange ervaring en veel expertise inzake het beheer van de vastgoedportefeuille.

Het Hof concludeerde dat de vastgoedportefeuille op commerciële wijze werd geëxploiteerd, gericht op het behalen van winst. De werkzaamheden van vader en zoon waren kwantitatief en kwalitatief van dien aard was, dat er sprake was van meer dan normaal actief vermogensbeheer: er was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen. Het Hof besliste dat de BOF van toepassing was op de verkrijging van de aandelen en verklaarde het hoger beroep gegrond.

Commentaar  Deze uitspraak is van groot belang voor de fiscale praktijk. De Belastingdienst stelt zich bij de exploitatie van vastgoed steevast op het standpunt dat sprake is van beleggen van vermogen, en dat betekent geen ondernemingsvermogen, dus geen BOF. Deze uitspraak van het Haagse Hof doorbreekt dat patroon. De BOF biedt zoveel fiscaal voordeel dat veel vastgoedbeleggers hun activiteiten daar graag voor willen ‘upgraden’ naar het drijven van een onderneming. De uitspraak biedt geen eenduidige oplossing voor de grensafbakening tussen beleggen en ondernemen. Hof den Haag trekt die grens in de berechte situatie, naar de omstandigheden van het geval, en kijkt daarbij met name naar de omvang en de waarde van de vastgoedportefeuille, de daarbij behorende werkzaamheden en de tijd die daarmee gemoeid is, de omvang van de leegstand en huurachterstand, de cashflow en het rendement op het vermogen en de ervaring en expertise van de belanghebbenden.

Bron: www.belastingbelangen.nl

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën