Besluiteloosheid Belastingdienst in strijd met convenant?In eerdere nieuwsbrieven hebben wij aandacht besteed aan ‘Horizontaal Toezicht’ (HT) en begrippen als ‘Tax Control Framework’ en ‘in control’ zijn. De Belastingdienst sluit met belastingplichtigen, waaronder gemeenten, privaatrechtelijke contracten af waarbij zij afspraken maken over de wijze waarop zij met elkaar zullen samenwerken. Een aantal gemeenten heeft inmiddels met de Belastingdienst een convenant gesloten. De vraag is of de contractpartner van de gemeente handelt in strijd met het convenant.

Convenant heeft voor beide partijen voordelen
Doelstelling van zowel de gemeente als de Belastingdienst is om zoveel mogelijk in de actualiteit te werken en om tot een efficiënte en effectieve werkwijze te komen. In een convenant wordt daarom vastgelegd dat de gemeente en de Belastingdienst streven naar een snelle standpuntbepaling, met het oogmerk de rechtszekerheid te vergroten. Tevens leggen zij vast dat de onderlinge relatie berust op transparantie, begrip en vertrouwen.

Inhoud convenant
De gemeente verplicht zich ertoe ingenomen of in te nemen (relevante) fiscale standpunten zo snel mogelijk voor te leggen. Het gaat daarbij om zaken waarover mogelijk geschil van inzicht met de Belastingdienst kan ontstaan, door bijvoorbeeld een verschil in duiding van de feiten of door wetsinterpretatie. De Belastingdienst verplicht zich op haar beurt ertoe zo snel mogelijk na een ingenomen of in te nemen standpunt haar visie te geven. En tevens houdt de Belastingdienst daarbij rekening met relevante termijnen en belangen van de contractpartij.

Belastingdienst stelt het innemen van een standpunt uit
Wij worden in de praktijk geconfronteerd met inspecteurs die geen standpunt (meer) willen (of mogen) innemen. Vanwege de grote financiële belangen die ermee zijn gemoeid, wil een gemeente van te voren een beslissing van de Belastingdienst over de vraag of wordt verhuurd (btw-vrijgesteld of btw-belast met optie) ofwel btw-belast gelegenheid wordt gegeven sport te beoefenen. Met name ingeval een (al dan niet reeds lang bestaande) sportstichting de sportaccommodatie van de gemeente huurt en vervolgens zelf exploiteert, is de Belastingdienst terughoudend. Vooral als de financiële gevolgen voor betrokken partijen omvangrijk zijn, is uitstellen van een beslissing door de inspecteur onbehoorlijk. Ons is namelijk geen reden bekend op basis waarvan de inspecteur in een dergelijke situatie de door de Belastingdienst aan zichzelf opgelegde plicht, geen beslissing zou hoeven nemen of een beslissing zou kunnen uitstellen.

Contractuele plicht inspecteur
De gemeenten, die geen convenant met de Belastingdienst hebben gesloten, kunnen niet veel meer doen dan afwachten wat de antwoorden op de gestelde Kamervragen van de staatssecretaris van Financiën opleveren. Gemeenten die een convenant hebben gesloten, kunnen de Belastingdienst contractueel (en dus niet via wettelijke bepalingen) houden aan de toezegging zo snel mogelijk de visie op de rechtsgevolgen te geven. Het past dus niet in het nieuwe werken van hogerhand aan te dringen op terughoudendheid bij het innemen van standpunten of anderszins om het innemen van standpunten uit te stellen. De Belastingdienst heeft zichzelf verplicht gemotiveerd stelling in te nemen en als zij dat niet doet, handelt zij in strijd met het convenant.

Afsluiten van convenanten
Gemeenten met een convenant bevinden zich op dit punt in een gunstigere positie dan gemeenten zonder een dergelijk contract. De komende jaren zal de Belastingdienst steeds meer gemeenten verzoeken de processen dusdanig te organiseren dat tot Horizontaal Toezicht kan worden overgegaan. Wordt u daartoe uitgenodigd, vraag dan expliciet hoe snel de Belastingdienst u antwoord geeft in deze of vergelijkbare situaties. Dit is immers het enige voordeel dat u als gemeente kunt verkrijgen, omdat het overige u overkomt omdat u zelf ‘in control’ wilt zijn.

 Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën