Belastingplan 2015: Een versoepelde werkkostenregelingPer 1 januari 2015 moet iedere werkgever de werkkostenregeling (WKR) gaan toepassen. Het keuzeregime wordt afgeschaft; het overgangsregime met de vrije vergoedingen en verstrekkingen komt definitief te vervallen. Financiën heeft voor deze aanpak gekozen omdat ‘de werkkostenregeling in de basis breed en goed gewaardeerd wordt, het verlengen van het keuzeregime jaarlijks € 300 miljoen kost, en een handhaving van dat keuzeregime tot het voorspelbare einde van de werkkostenregeling leidt’. De WKR wordt wel op vijf onderdelen aangepast, om de regeling te versoepelen, de administratieve lasten voor werkgevers terug te dringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst te verbeteren.

In het Belastingplan 2015 wordt voorgesteld om de werkkostenregeling op vijf onderdelen aan te passen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft die aanpassingen al eerder bij zijn brief van 3 juli 2014 aangekondigd; zie ook BelastingBelangen, juli 2014: Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015.
Het gaat om de volgende aanpassingen:

1. Invoering van het noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

Met het noodzakelijkheidscriterium kan een werkgever ‘datgene hij in het kader van de bedrijfsvoering redelijkerwijs acht’ aan zijn werknemers vergoeden of verstrekken zonder fiscaal rekening te houden met het privévoordeel van de werknemers. Voorlopig geldt dit criterium alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

Onder gereedschappen vallen alle voorwerpen om iets te maken, te meten of te controleren. Het moet gaan om voorwerpen die naar zijn aard meerdere keren gebruikt kunnen worden. De toelichting noemt als voorbeelden een hamer, een kwast, een fototoestel en een naaimachine. Verf, stof, werkkleding en kantoormeubilair kunnen niet als gereedschap worden aangemerkt.
Onder computers en mobiele communicatiemiddelen vallen de ict-middelen als laptops, tablets, mobiele telefoons, smartphones, organizers en navigatieapparatuur. Ook de direct daarmee samenhangende vergoedingen en verstrekkingen – zoals een 4G kaartje of een dongel – kunnen onder het noodzakelijkheidscriterium vallen. Dat geldt ook voor een vergoeding voor de kosten van internet thuis.

De werkgever moet het verstrekken of vergoeden van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen etc. noodzakelijk vinden. Het noodzakelijkheidscriterium vergt een geobjectiveerde noodzaak. Het moet gaan om voorzieningen die voor de werknemer ‘zonder meer nodig zijn’ om zijn werk goed te kunnen doen. Dat gaat verder dan een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking; zaken die slechts bijdragen aan een goede beroepsuitoefening zijn kennelijk niet noodzakelijk. De wetgever onderstreept de vereiste absolute noodzaak met de (wettelijke) verplichting van de werknemer om de voorziening – bijvoorbeeld een laptop – aan de werkgever terug te geven, of de restwaarde daarvan te vergoeden, bij het einde van de dienstbetrekking, bij een functiewisseling of enige andere situatie waardoor die voorziening niet langer noodzakelijk is.
Het noodzakelijkheidscriterium valt niet te combineren met het belonen à la carte: als de werknemer zelf mag kiezen voor een bepaalde voorziening voor zijn werk, is die voorziening niet noodzakelijk.
De bewijslast omtrent het al dan niet noodzakelijk zijn wordt bij wet geregeld. Als de werkgever een vergoeding of verstrekking voor zijn werknemers noodzakelijk vindt, en de inspecteur betwist dat, dan moet de inspecteur het tegendeel aannemelijk maken. Maar als de werknemer tevens een bestuurder of commissaris is, dan moet de werkgever aannemelijk maken dat de voorziening noodzakelijk is. Deze anti-misbruikbepaling treft met name directeuren-grootaandeelhouders van een BV.

2. Een vereenvoudigde afrekensystematiek.

De werkgever moet na afloop van het kalenderjaar vaststellen of hij de vrije ruimte in het voorafgaande kalenderjaar al dan niet heeft overschreden. De beoordeling daarvan per aangiftetijdvak voor de loonheffing komt te vervallen.
Als de werkgever de vrije ruimte heeft overschreden moet hij de daarover verschuldigde belasting – de 80% eindheffing – afdragen over het eerste loontijdvak van het nieuwe kalenderjaar. Dat is de uiterste termijn, een eerdere afdracht is ook toegestaan.

3. Invoering van een concernregeling.

De moedermaatschappij kan de werkkostenregeling gezamenlijk toepassen met de dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van 95% of meer. Dat 95% belang moet dan wel het gehele kalenderjaar hebben bestaan. Door de concernregeling ontstaat een gezamenlijke vrije ruimte van de moeder- en haar dochtervennootschappen, over de fiscale loonsom van alle (aangewezen) concernmaatschappijen. Tekorten en overschrijdingen van de vrije ruimte per vennootschap kunnen gesaldeerd worden. En het is niet langer nodig om vergoedingen en verstrekkingen bij de correcte concernvennootschap op te voeren om te beoordelen of de vrije ruimte is benut.
De concernregeling is optioneel: de werkgever kan van jaar tot jaar kiezen of hij die regeling al dan niet wil toepassen. Als de concernregeling wordt benut, geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle betrokken vennootschappen voor de loonheffing.

4. Een gerichte vrijstelling voor personeelskorting op branche-eigen producten.

De regeling voor personeelskorting op branche-eigen producten zoals die van toepassing was onder de oude regeling met vrije vergoedingen en verstrekkingen, wordt per 1 januari 2015 alsnog in de werkkostenregeling opgenomen. Deze regeling biedt werknemers een korting van 20% op de winkelwaarde van de branche eigen producten van de werkgever, met een maximum van € 500 per jaar per werknemer. De oude regeling kent een inhaaleffect: als de werknemer de regeling voor personeelskorting in de voorafgaande twee kalenderjaren niet heeft benut, kan hij dat gemiste voordeel (van maximaal 2 x € 500) alsnog in jaar 3 ophalen. Dat inhaaleffect wordt in de WKR niet overgenomen. De nieuwe gerichte vrijstelling voor korting op branche-eigen producten is niet van toepassing op laagrentende of renteloze personeelsleningen.

5. Een gerichte vrijstelling voor enkele werkplek gerelateerde voorzieningen.

De staatsecretaris van Financiën wil in de Uitvoeringsregeling Loonheffing een gerichte vrijstelling opnemen voor twee voorzieningen op de werkplek, te weten vergoedingen en verstrekkingen van arbovoorzieningen en van hulpmiddelen die (mede) op de werkplek worden gebruikt of verbruikt. Door deze aanpassing kan de werkgever deze voorzieningen belastingvrij vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Voor andere werkplekgerelateerde voorzieningen, die onder de WKR op nihil kunnen worden gewaardeerd, kan de werkgever de werknemer geen vrije vergoeding (in geld) toekennen. De werkgever kan deze voorzieningen wel in natura verstrekken of ter beschikking stellen.

De voorgaande aanpassingen van de WKR moeten budgettair neutraal worden doorgevoerd. Dat gaat ten koste van de vrije ruimte. Voorgesteld wordt om die per 1 januari 2015 te stellen op 1,2% (was 1,5%) van de fiscale loonsom.

Commentaar
De aanpassingen van de werkkostenregeling zijn een verbetering, maar daar moet wel een hoge prijs voor worden betaald. De vrije ruimte gaat maar liefst met 20% omlaag, van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. De verplichte invoering van de WKR betekent werk aan de winkel voor veel MKB-werkgevers en hun adviseurs. Een van de eerste zaken die zij moeten oppakken is de onderbouwing van vaste kostenvergoedingen. Onder de WKR is een steekproefsgewijze onderbouwing van de vaste kostenvergoedingen verplicht, en zo’n onderzoek naar de werkelijke kosten moet vooraf, vóór toekenning van de vergoeding, worden uitgevoerd. Ontbreekt de voorafgaande steekproef, dan kan de inspecteur het volledige bedrag van de vaste kostenvergoedingen aan de vrije ruimte toedelen. Als daardoor de 1,2% vrije ruimte wordt overschreden, kost dat de werkgever 80% eindheffing. U bent gewaarschuwd….

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën