Belastingadviezen en Horizontaal Toezicht: Hoe transparant moet je zijn?Organisaties met een convenant voor Horizontaal Toezicht (HT) beloven open en transparant met de Belastingdienst te communiceren. Dit betekent dat de gemeente bij het voorleggen van een kwestie alle relevante stukken aan de inspecteur verstrekt. De inspecteur neemt op basis van deze stukken een standpunt in. Het lijkt daarbij logisch dat hij ook het advies van de belastingadviseur in zijn beschouwing wil betrekken en dus vraagt hij dit toe te zenden. Deze bijdrage behandelt de mogelijkheden van de inspecteur belastingadviezen op te vragen.

Belastingadviseurs verstrekken hun adviezen op basis van ontvangen inlichtingen en de op dat moment geldende stand van de wet- en regelgeving en de rechtspraak. Het merendeel van de adviezen is gebaseerd op standpunten waarover tussen adviseurs en de Belastingdienst geen verschil van inzicht bestaat. Bij btw-advisering ligt dit nog wel eens anders. De bepalingen inzake btw-heffing moeten namelijk worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoeling van de Europese richtlijngever en veel minder volgens de bedoeling van de Nederlandse (mede-)wetgever, lees de staatssecretaris van Financiën. Adviseurs adviseren vaak op basis van gunstigere Europese btw-regels. Die regels zijn echter nog niet altijd uitgekristalliseerd. De adviseur geeft daarom ook aan of de inspecteur tegenargumenten zou kunnen inbrengen en zo ja, welke.

Een belastingadviseurs in het algemeen en EFK Belastingadviseurs in het bijzonder stelt zich ten doel pleitbare standpunten in te nemen in haar advisering.. Het ontmoet dan ook geen bezwaar de geadviseerde weg ter goedkeuring aan de inspecteur voor te leggen. Wij vinden het echter voor onze cliënten vervelend dat de inspecteur die weg vervolgens van de hand wijst op basis van door ons aangedragen tegenargumenten.

Vragen mag
Gelet op het voorgaande, adviseren wij onze cliënten om adviezen niet uit eigen beweging te overleggen aan de Belastingdienst. Het staat de inspecteur echter – net als elke burger – vrij gegevens op te vragen. Hij mag dus – simpel gesteld – naar het advies vragen. De positie van de inspecteur wijkt echter af van die van een normale burger op het moment waarop de gemeente niet voornemens is gegevens te verstrekken. In dat geval kan de inspecteur met een beroep op artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen afgifte afdwingen van alle stukken, die voor de belastingheffing of btw-compensatie van belang kunnen zijn.

Fair play-beginsel
Het lijkt erop dat de inspecteur dus ook de afgifte van een belastingadvies kan afdwingen. Dit is echter niet het geval. Reeds in 2005 heeft de Hoge Raad (LJN: AU3140) zich uitgelaten over het zogenoemde pseudo-verschoningsrecht van belastingadviseurs. De Hoge Raad overwoog dat het “beginsel van fair play zich ertegen verzet dat een inspecteur van zijn bevoegdheid ex artikel 47 AWR gebruik maakt om kennis te krijgen van rapporten en andere geschriften van derden voor zover zij ten doel hebben de fiscale positie van de belastingplichtige te belichten of hem daaromtrent te adviseren. Deze overweging geldt ook voor de onderdelen van die geschriften die met dat doel gegevens van feitelijke of beschrijvende aard bevatten.”.

Houding convenantpartners
Uit het voorgaande volgt dat de inspecteur geen wettelijke bevoegdheid heeft afgifte van belastingadviezen af te dwingen. Ook het convenant in het kader van HT biedt hem die mogelijkheid niet. Het convenant verplicht de gemeente wel open en transparant op te treden, maar legt geen aanvullende verplichtingen op die de wet niet kent. De inspecteur weet dit en mag dus geen enkele (morele) druk op de gemeente uitoefenen om toch tot afgifte over te gaan. Omdat de gemeente in het convenant belooft de wet- en regelgeving naar letter en naar geest uit te zullen voeren, mag van de andere convenantpartner worden verlangd dat zij dat ook als uitgangspunt neemt voor haar handelen. Of een individuele inspecteur zich dit realiseert en daar naar handelt, blijkt in de praktijk nog wel eens anders te zijn.

Colofon:
Drs E. Plat is senior adviseur bij EFK Belastingadviseurs.Voor meer informatie  eplat@efkbelastingadviseurs.nl, 072-535 05 25.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën