Ambtelijke fusieOnder de titel ’Hit of Shit’ is in het blad Binnenlands Bestuur een artikel verschenen over de populariteit van ambtelijke fusies.

Minister Plasterk laat een onderzoek verrichten naar deze ambtelijke fusies, met aandacht voor de wijze waarop zij functioneren, de doelen en de hoofdmotieven. Ook aansturingsmogelijkheden worden in beeld gebracht. Kwaliteitsverhoging, kostenreductie en afname van de kwetsbaarheid worden genoemd als argumenten tot een ambtelijke fusie over te gaan. Het is interessant te vernemen of deze beoogde doelen uiteindelijk ook worden gehaald. Mogelijk zal dat uit de resultaten van het onderzoek blijken, die binnenkort verschijnen.

Naast de beoogde voordelen zijn er ook bezwaren te onderkennen. Een bezwaar dat in het artikel wordt genoemd, is het feit dat het lokale bestuur buiten werking zou kunnen worden gezet. De gemeenteraad staat immers op afstand. De macht van het ambtelijk apparaat wordt (te) groot, aldus een van de personen die in het artikel worden aangehaald. Het gemeentebestuur krijgt steeds minder te vertellen en de ambtenaren worden steeds machtiger. In het artikel wordt ook aangegeven dat uit onderzoek blijkt dat kostenvoordelen door schaalvergroting beperkt zijn. Ook verhoogt samenwerking niet altijd de doelmatigheid.

 

Dat is nogal wat. Het ambtenarenapparaat hoort ondergeschikt te zijn aan het college van B&W, maar in het artikel wordt daaraan getwijfeld of dat nog het geval is. Dat doet het gevoel van de inwoners dat ook op lokaal niveau beslissingen op democratische wijze worden genomen geen goed. En dit gevoel van de inwoners over het democratische gehalte van hetgeen er op lokaal niveau wordt beslist, is al niet altijd even positief.

Het is duidelijk dat een ambtelijke fusie ook geld kost. Er moet immers een volledig nieuwe organisatie worden opgezet. Het signaal dat de kostenvoordelen door schaalvergroting beperkt zijn, is dan ook belangrijk. Tevens roept een dergelijke samenwerking vragen van fiscale aard op. In onze nieuwsbrief van 24 september 2015 (nr. 10), <klik hier>, hebben wij de aandacht gevestigd op de fiscale problematiek die speelt bij de diverse ambtelijke fusieorganisaties in ons land.

EFK Belastingadviseurs kan u niet adviseren of uw gemeente wèl of niet, mede met inachtneming van de praktijkervaringen die sinds 2008 zijn ontstaan, moet overgaan tot een ambtelijke fusie. Wat wij wèl kunnen doen, is u op fiscaal terrein van advies voorzien, zowel in de situatie dat uw gemeente wèl, als in de situatie dat uw gemeente niet in de ambtelijke fusietrein stapt.

Wilt u hierover met één van ons van gedachten wisselen? Neemt u contact op met mr. Andrea Joore of mr. Frans van den Eijnden, e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl, of via het secretariaat op
072 5350525.

Colofon

Henk Zuidersma en Frans van den Eijnden zijn als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën