Afkoopsom kapitaalverzekering met lAfkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule belast in jaar van afkoop of jaar van expiratie?ijfrenteclausule belast in jaar van afkoop of jaar van expiratie?Recent heeft Hof Den Haag hierover een uitspraak gedaan waaruit valt af te leiden dat de afkoopsom belast is in het jaar van expiratie. Omdat de werking van deze uitspraak door de huidige wetgeving  al redelijk achterhaald is, wil ik in deze bijdrage ingaan nader ingaan op dit vraagstuk.

Belanghebbenden met een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (oud regime) hebben met het geëxpireerde kapitaal de mogelijkheid om een lijfrente aan te kopen dan wel een uitkering ineens te genieten die dan kwalificeert als afkoopsom.  Er is sprake van een oud regiem lijfrenteverzekering indien deze is afgesloten voor 01 januari 1992 en er nadien geen handelingen zijn verricht waardoor het oude regime verloren is gegaan.

Het bedingen van de lijfrente diende destijds te geschieden binnen de redelijke termijn van 6 maanden. Indien er met het lijfrentekapitaal binnen deze redelijke termijn geen lijfrente was aangekocht werd de polis geacht op de expiratiedatum afgekocht te zijn. Dit wordt bevestigd in de genoemde uitspraak.

Sinds 2010 kennen we binnen de Wet Inkomstenbelasting de wettelijke termijn voor het aankopen van een lijfrente. Deze wettelijke termijn ligt vast in artikel 3.133 lid 3. Voor een lijfrentekapitaal dat bij leven tot uitkering is gekomen, eindigt de wettelijke termijn op 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van expiratie en voor een lijfrentekapitaal dat door overlijden tot uitkering is gekomen, eindigt de wettelijke termijn op 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van expiratie. Pas bij overschrijding van de wettelijke termijn wordt de lijfrente geacht afgekocht te zijn en de afkoopsom zal ook pas dan in de belastingheffing betrokken worden.
In deze bepaling zit dus het grote verschil met de betreffende uitspraak. Hier werd namelijk de redelijke termijn overschreden en werd de polis geacht afgekocht te zijn op het moment van expiratie terwijl binnen de huidige wetgeving de polis pas geacht wordt te zijn afgekocht na afloop van de wettelijke termijn.

Indien de polis tijdens de wettelijke termijn wordt afgekocht dan is het feitelijke afkoopmoment ook het moment dat de belastingheffing is verschuldigd. Inmiddels zijn de verzekeraars dan verplicht om loonheffing in te houden op de afkoopsom. Een afkoop tijdens de redelijke termijn werd, met uitzondering van de loonheffing, ook op deze wijze behandeld in het verleden.

De wettelijke termijn is ingevoerd op 01 januari 2010. De wettelijke termijn is ook van toepassing op lijfrentepolissen die zijn geëxpireerd in de periode vanaf 01 juli 2009. Dit houdt in dat de vraag of een afkoopsom moet worden belast in het jaar van afkoop of het jaar van expiratie voor expiraties vanaf 01 juli 2009 leidt tot het antwoord dat de afkoop wordt belast op het feitelijke tijdstip van de afkoop. Er wordt een fictieve afkoop aangenomen op het moment van verstrijken van de wettelijke termijn.

De waarde voor de praktijk van de recente uitspraak van het Hof Den Haag is dus redelijk beperkt door de invoering van de wettelijke termijn voor het aankopen van een lijfrente. Enkel voor de kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule die zijn geëxpireerd voor 01 juli 2009 is de genoemde uitspraak nog relevant. Bron: PensioenWeblog.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën