Afdrachtschulden zijn niet te verrekenen met PKVDe vennoten in een vennootschap onder firma – een VOF – zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van die vennootschap. Schuldeisers moeten zich eerst verhalen op het afgescheiden vermogen van de firma. Is dat onvoldoende, dan kunnen zij aanspraak maken op het privévermogen van ieder van de vennoten. De Hoge Raad heeft recent beslist dat die hoofdelijke aansprakelijkheid direct ingaat bij toetreding van een vennoot, voor àlle verplichtingen van de VOF, ook voor de verplichtingen die de VOF is aangegaan vóór zijn toetreding. Deze acute hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor beherende vennoten in een commanditaire vennootschap (CV), maar niet voor de maten in een maatschap.

De Hoge Raad heeft recent beslist dat een toetredende vennoot in een VOF of een beherend vennoot in een CV direct hoofdelijk aansprakelijk wordt voor alle verplichtingen van de vennootschap. Oók voor de verplichtingen die de vennootschap is aangegaan voordat hij vennoot werd.

Deze opmerkelijke uitspraak betreft een commanditaire vennootschap, werkzaam in het beroepsgoederenvervoer over de weg. De vennootschap was wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij het pensioenfonds voor die bedrijfstak. De CV weigerde dat, waarop het pensioenfonds haar ambtshalve aanslagen oplegde. De vennootschap werd kort daarna opgeheven, de ambtshalve aanslagen bleven onbetaald. Het pensioenfonds vorderde daarop betaling van de aanslagen van Wil Helmes, de enige beherende vennoot van de CV. Die verzette zich tegen die aansprakelijkstelling, omdat daarin ook een bedrag aan pensioenpremies was begrepen over een tijdvak vóórdat hij beherend vennoot was.

In de daaropvolgende procedure stelde Hof Amsterdam en in cassatie de Hoge Raad het pensioenfonds in het gelijk. Ons hoogste rechtscollege besliste dat een beherende vennoot in een CV c.q. elk van de vennoten in een VOF hoofdelijk verbonden is voor alle verbintenissen van de vennootschap. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is vastgelegd in de wet en die wettelijke regeling kent voor nieuwe vennoten geen beperking tot de verplichtingen die zijn ontstaan ná hun toetreding. Dat nieuwe vennoten direct hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen van de vennootschap, ook voor oude schulden, vloeit rechtstreeks voort uit de strekking van de wettelijke regeling. De wet wil de schuldeisers van een VOF of CV beschermen indien het afgescheiden vermogen van de vennootschap zelf ontoereikend is om aan alle verbintenissen te voldoen: de schuldeisers hebben dan een verhaalsmogelijkheid op het privévermogen van de (beherende) vennoten. Deze algehele aansprakelijkheid is ook wenselijk vanuit een oogpunt van rechtszekerheid: zo wordt voorkomen dat schuldeisers steeds moeten onderzoeken welke vennoot wanneer is toegetreden om hun verhaalsrechten te kunnen uitoefenen.

Commentaar
Deze uitspraak heeft een hoog waarschuwend karakter: bij toetreding tot een VOF of tot beherend vennoot van een CV is een voorafgaand onderzoek naar de lopende verplichtingen van de vennootschap een absolute must. De toetreder moet zo mogelijk van de zittende vennoten een garantie of vrijwaring bedingen voor die lopende verplichtingen. U bent gewaarschuwd….

Bron: BelastingBelangen

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën