Aandelen en bouwterreinenBij aankoop van nieuwe onroerende zaken of bouwterreinen kan een partij een beroep doen op de samenloopvrijstelling en zo geen overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Bij  aankoop van de aandelen van een BV waarbij het bezit van de BV bestaat uit bouwterreinen, was het tot voor kort niet mogelijk om een beroep te doen op deze samenloopvrijstelling en hierdoor is mogelijk wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Een koper is in deze situatie slechter af dan bij de rechtstreekse verkrijging van deze nieuwe onroerende zaken. Hierin is verandering gekomen door een arrest van de Hoge Raad op 10 juni jongstleden.

Arrest Hoge Raad
De aankoop van aandelen in een BV is slechts onder bepaalde voorwaarden belast met overdrachtsbelasting. De BV dient te kwalificeren als onroerendezaaklichaam door middel van een bezits- en doelstellingseis en de verkrijger dient tenminste een derde belang te verkrijgen. In de casus bij de Hoge Raad voldoet de verkrijging van de aandelen aan alle voorwaarden om belast te worden voor de overdrachtsbelasting. De bezittingen van de betreffende BV bestaan hoofdzakelijk uit een tweetal bouwterreinen in de zin van de omzetbelasting. Bij een directe verkrijging van deze bouwterreinen is de samenloopvrijstelling van toepassing. Belanghebbende verwijst in zijn casus naar een soortgelijke casus over de destijds bestaande rijksmonumentenvrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

De Hoge Raad oordeelt dat de wetsfictie bij de onroerendezaaklichamen geen verdere strekking heeft dan te voorkomen dat door middel van het tussenschuiven van rechtspersonen overdrachtsbelasting wordt ontgaan. Het is niet de bedoeling van de wetsfictie om de verkrijging van aandelen in onroerendezaaklichamen met overdrachtsbelasting te belasten voor zover de verkrijging van een onroerende zaak van dat lichaam zelf is vrijgesteld. Kortom de directe verkrijging van de bouwterreinen van deze BV is vrijgesteld op basis van de samenloopvrijstelling. De verkrijging van de aandelen van deze BV dient op basis hiervan ook te zijn vrijgesteld. De Hoge Raad komt hiermee terug van zijn oordeel uit 1982 waar een in een dergelijke situatie nog anders was beslist.

Conclusie
Voor woningcorporaties betekent dit dat zij nu  keuze kan maken bijvoorbeeld de aandelen van een BV te kopen in plaats van rechtstreeks het vastgoed. Indien de directe verkrijging van de onroerende zaken is vrijgesteld kan deze vrijstelling ook worden ingeroepen bij de indirecte (via aandelen) verkrijging van de onroerende zaken. Een extra keuzemogelijkheid die niet meer wordt gehinderd door de overdrachtsbelasting!

Colofon
Ed Schwering is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën