Emigratie Belastingadvies

Afbeelding

Emigratie belastingadvies is een onderwerp waar veel mensen vragen over hebben als men gaat emigreren naar het buitenland. Ook tijdelijke uitzending/detachering voor uw werk naar het buitenland, is een lastige aangelegenheid. Men loopt bij emigratie en tijdelijke uitzending tegen de volgende vragen aan:

 • Kan ik fiscaal in meerdere landen wonen?
 • Eigen woning verhuren of toch leeg laten staan?
 • Mag ik de hypotheekrente blijven aftrekken?
 • Blijf ik binnenlands belastingplichtig of word ik buitenlands belastingplichtig?
 • Uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie?
 • Welke land is bevoegd te heffen over mijn inkomen?
 • Kan ik mijn onderneming blijven voortzetten?
 • Krijg ik een pensioen gat en hoe om te gaan met sociale zekerheid?
 • Wie verzorgt mijn aangifte IB en wie verzorgt het correspondentieadres met officiële instellingen, zoals de Belastingdienst.

Emigratie en buitenlands belastingplichtige

Bij vertrek naar het buitenland zal automatisch de binnenlandse belastingplicht vervallen en zal men buitenlands belastingplichtig worden. Dit betekent vaak dat er geen hypotheekrente meer afgetrokken mag worden. U kunt er echter voor kiezen om bij emigratie of tijdelijke uitzending als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt waardoor u wel de hypotheekrente mag aftrekken. Ook bepaalde persoonsgebonden aftrekposten kunnen dan nog gebruikt worden. In het belastingverdrag die Nederlands met veel landen heeft afgesloten, staat welk land bevoegd is om belasting te betalen over de arbeidsinkomsten, vaak is dit het werkland. Echter, er zijn situaties denkbaar waarbij het woonland mag heffen. Voldaan moet worden aan alle drie beneden staande voorwaarden, namelijk:

 • De werknemer verblijft binnen een bepaalde periode niet langer dan 183 dagen in het werkland. Bij het tellen van de dagen voor de 183-dagenregeling dient uitgegaan te worden van de verblijfsdagen (alle dagen waarop de werknemer in de werkstaat was). Dit betekent dat de dagen waarop de werknemer niet werkte (weekenden of vakantiedagen) niet mee tellen, en;
 • De werkgever die het loon betaalt, is niet gevestigd in het werkland en het loon wordt ook niet betaald door of namens een werkgever in het werkland, en;
 • Het loon komt niet ten laste van de winst van een vaste inrichting van de werkgever in het werkland, bijvoorbeeld een filiaal, of van een vast middelpunt van de werkgever in het werkland, bijvoorbeeld een verkooppunt van een fabrikant.

Wil men gebruik maken van het feit dat het woonland mag heffen dan dient men alle drie bovenstaande voorwaarden aan te tonen.

Emigratie en de eigen woning

Bij vertrek naar het buitenland bestaan er verschillende mogelijkheden wat u met uw eigen woning kunt gaan doen. Hieronder staan ze opgesomd.

Diplomatenregeling – Uitzendregeling

Als een belastingplichtige tijdelijk in een ander land gaat wonen, willen bepaalde mensen niet hun huis verhuren tijdens de uitzending. Men wil graag de woning aanhouden om er na terugkeer in Nederland weer in te gaan wonen. De mogelijk bestaat om de woning op verzoek te blijven aanmerken als eigen woning. Tijdens de periode van leegstand blijft aftrek van hypotheek rente mogelijk en zal de woning niet naar box 3 gaan. Dit wordt ook wel de diplomatenregeling of uitzendregeling genoemd. Voor de toepassing van deze regeling:

 • moet de woning ten minste een jaar hoofdverblijf zijn geweest;
 • mag de woning niet aan derden ter beschikking worden gesteld;
 • mag de belastingplichtige samen met zijn partner niet uit een andere woning belastbare inkomsten uit eigen woning genieten.

Let op: Het eigenwoning forfait zal op een hoger percentage gesteld worden (2013: 1%)

Tijdelijke verhuur eigen woning

Als een eigen woning door de eigenaar tijdelijk wordt verhuurd of anderszins tijdelijk aan derden ter beschikking wordt gesteld, terwijl hij de woning te zijner tijd weer zelf zal bewonen, blijft de woning in box 1 vallen. De inkomsten uit een dergelijke woning worden dan gesteld op het eigenwoningforfait vermeerderd met 70% van de huur. De forfaitaire kostenaftrek is derhalve 30% van de huur. Tot 2010 was de werkelijke huuropbrengst belastbaar, terwijl de kosten, lasten en afschrijvingen forfaitair werden gesteld op 25% van de bruto huuropbrengst. Werkelijke kostenaftrek was en is niet mogelijk. De aftrek van financieringskosten wordt hierdoor echter niet beperkt.

Onduidelijk is wanneer iets als ‘tijdelijk’ wordt aangemerkt. Meestal gaat het om verhuur tijdens vakantieperioden of uitzending naar het buitenland. Dat kan behoorlijk lang zijn. Uit een uitspraak van hof Den Haag werd de woning eerst voor drie jaar verhuurd en daarna nogmaals voor twee jaar met een optie tot verlenging van een jaar. Het hof achtte met name van belang, dat de verhuurder de mogelijkheid heeft willen openhouden dat hij de woning opnieuw als eigen woning kon gaan gebruiken waardoor er sprake is van tijdelijke verhuur.

Verhuur van de eigen woning

Een laatste mogelijkheid is dat de eigen woning verhuurt wordt aan derden. Bij emigratie of tijdelijke uitzending is de aangehouden woning in Nederland geen echte eigen woning meer  omdat deze woning de belastingplichtige niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat. De woning valt dan in box 3 wat tot gevolg heeft dat de hypotheekrente niet meer in aftrek kan worden gebracht. Tevens wordt de woning zwaarder belast (namelijk 1,2%). Voordeel is wel dat woning verhuurt kan worden waarbij de opbrengsten niet belast worden.

Wijzingen per 1 januari 2015

Let op per 1 januari 2015 heeft de Nederlandse overheid bepaalt dat buitenlandse  belastingplichtigen alleen nog maar kunnen kiezen voor binnenlandse belastingplichtig als 90% van hun inkomen onderworpen is aan Nederlandse belasting. Tevens dient men woonachtig in een EU lidstaat, of lidstaat van EER (IJsland, Noorwegen Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden. Als laatste dient de belastingplichtige aan de hand van een verklaring van de belastingdienst in het woonland aantonen wat het wereldinkomen is.

Wilt u meer weten over emigratie belastingadvies?

Wilt u emigratie belastingadvies omdat u naar het buitenland emigreert of dat u tijdelijk wordt uitgezonden/gedetacheerd? Tevens verzorgen wij het correspondentieadres voor u met officiële instanties (zoals de Belastingdienst) die wij vervolgens elektronisch doorsturen naar u. Neem contact op via ons contactformulier of bel 085 00 30140.

Over de auteur

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend een e-mail versturen aan info@mffa.nl. De website: www.mffa.nl
Of kies uit nieuws categorieën