Besluiteloosheid Belastingdienst in strijd met convenant?

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij aandacht besteed aan ‘Horizontaal Toezicht’ (HT) en begrippen als ‘Tax Control Framework’ en ‘in control’ zijn. De Belastingdienst sluit met belastingplichtigen, waaronder gemeenten, privaatrechtelijke contracten af waarbij zij afspraken maken over de wijze waarop zij met elkaar zullen samenwerken. Een aantal gemeenten heeft inmiddels met de Belastingdienst een convenant gesloten. […]

Rijksoverheid bundelt toezicht, inkoop en incasso

De rijksoverheid heeft de afgelopen maanden de eerste stappen gezet om uitvoering te geven aan het programma Compacte Rijksdienst dat minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in februari 2011 heeft gepresenteerd. Vijf  Ministeries (SZW, OCW, VWS, Financiën en BZK) hebben het voornemen om hun inkoopafdelingen te bundelen in één Haagse inkooporganisatie.   Toezichthoudende instanties […]

Donkere wolken boven horizontale horizon

Steeds meer organisaties kiezen voor horizontaal toezicht. Maar belastinginspecteurs blijken horizontaal toezicht op verschillende manieren in te vullen. Hoog tijd voor de Belastingdienst om duidelijkheid te scheppen naar collega’s en ondernemers.

Tax Control Framework in oprichting

Veel gemeenten hikken om diverse redenen aan tegen het invoeren van Horizontaal Toezicht. Het is vaak een kostbaar project om fiscaal “in control” te komen en dat in tijden van bezuinigingen. Daarnaast kost zo’n project veel tijd, terwijl het opstellen en controleren van de jaarrekening 2010, de meeste inspanningen zullen vergen. Misschien het moment om […]

Belastingadviezen en Horizontaal Toezicht: Hoe transparant moet je zijn?

Organisaties met een convenant voor Horizontaal Toezicht (HT) beloven open en transparant met de Belastingdienst te communiceren. Dit betekent dat de gemeente bij het voorleggen van een kwestie alle relevante stukken aan de inspecteur verstrekt. De inspecteur neemt op basis van deze stukken een standpunt in. Het lijkt daarbij logisch dat hij ook het advies […]

« Previous Page