Tussenstand in de bij het Hof van Justitie aanhangige zaak C-174/14 (Saudaҫor)

In 2014 heeft de Portugese belastingrechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de interpretatie van het begrip publiekrechtelijke lichamen in artikel 13 van de btw richtlijn en over de reikwijdte van het begrip handelen als overheid. Geldend recht is, dat alleen publiekrechtelijke lichamen kunnen handelen als overheid, ook wel genoemd “handelen binnen […]

Klompenpaden: Compensatie of toch aftrek van btw?

Gemeenten leggen zogenoemde ‘klompenpaden’ aan en ontvangen daarvoor bijdragen van onder meer provincie, waterschap en Prorail. Daarnaast sluiten de gemeenten overeenkomsten met bedrijven voor het maken van reclame met betrekking tot de klompenpaden. In eerste instantie lijkt de vraag of de gemeente de btw met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van het klompenpad […]

Gemeenten en auto van de zaak. Een blackbox?

Iedere gemeente zal beschikken over eigen dan wel over leaseauto’s. De auto’s zullen worden bestuurd door haar werknemers. Direct roept dit de vraag op of deze auto’s ook aan deze werknemers ter beschikking worden gesteld. Zo neen, hoe heeft de gemeente dit gewaarborgd? Zo ja, worden deze auto’s door de werknemers voor privédoeleinden gebruikt? Beschikken […]

Inkoop belaste handelingen leidt niet tot btw-aftrek

Een ondernemer die vrijgestelde handelingen verrichtte, had geen recht op aftrek van omzetbelasting die de curator aan hem in rekening bracht voor de afwikkeling van het faillissement. Zo heeft de Hoge Raad beslist. Een tandartsenpraktijk is in 2009 in staat van faillissement gesteld. De failliete ondernemer verzocht om aftrek van de omzetbelasting die de curator […]

Sociaal Domein en btw

“Bezint eer gij begint”, is een gezegde dat sommige lezers zullen herkennen als een wijze raad die zij van hun ouders hebben meegekregen. Een gezegde dat op het fiscale vlak super relevant is. Berichtgeving over wijkverpleging en het gat dat de btw slaat in het budget en Kamervragen daarover, heeft de staatssecretaris tijdens het vragenuurtje […]

« Previous PageNext Page »