Dit jaar nog een onbelast voordeel voor de medewerkers?

Een groot aantal gemeenten past dit jaar voor het eerst de werkkostenregeling toe. Indien de vrije ruimte (en het budget) het toelaat kan nog voor het eind van het jaar aan de medewerkers onbelast een geldbedrag of een presentje worden gegeven. Veel gemeenten passen dit jaar voor het eerst de werkkostenregeling toe. Het toepassen van […]

Indicatiestelling door UWV

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Kleinsma, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de kosten die gemeenten moeten maken voor indicatie beschut werk en indicatie banenafspraak. De gemeente betalen een vergoeding aan het UWV en voor sommige activiteiten lijkt btw-heffing achterwege te blijven. Een wonderlijk fenomeen? De gemeente beoordeelt voor mensen die onder […]

Doek valt voor de ANBI-status

De Hoge Raad heeft op 13 januari 2012 arrest gewezen over de ANBI-status van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70, lid 1, van de Woningwet. In de nieuwsbrieven is dit onderwerp enige malen aan de orde geweest. Het arrest heeft betekenis voor de periode tot 1 januari 2012. Per die datum is de […]

Iemand nog een biertje? BTW sportaccommodaties

Iemand nog een biertje? Met ingang van 1 januari 2012 is het Besluit ‘Omzetbelasting, fondswerving en kantines’ gewijzigd. De vraag is of deze wijzigingen gevolgen hebben voor de mogelijkheden sportkantines btw-belast te exploiteren en daarmee de btw in aftrek te brengen die drukt op de investeringskosten van nieuwe kantines. Gemeenten hebben hierbij een (financieel) belang. […]

Eindejaartips 2011

Werkkostenregeling en loonheffing Naar de huidige stand van zaken in het wetgevingsproces is elke werkgever vanaf 1 januari 2014 nog steeds verplicht voor de loonheffingen de werkkostenregeling toe te passen. Op grond van deze regeling worden de vrijstellingen voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers niet meer per werknemer, maar per werkgever beoordeeld. Op basis van […]

Next Page »