Tips BTW

De BTW is voortdurend in beweging. Graag zouden wij u meer willen vertellen over de BTW en de eventuele voordelen die u kunt behalen. Hieronder geven wij u alvast een tipje van de sluier mee.

Wist u dat?

•    Er een goedkeuring geldt voor multifunctionele ruimten?
•    Deze multifunctionele ruimten met BTW verhuurd kunnen worden en dat dit daardoor voor u een voordeel kan opleveren ten aanzien van de aftrek van voorbelasting?
•    Dat de goedkeuring uitsluitend geldt voor ruimten die uitsluitend worden gebruikt als congres-, en vergader- en tentoonstellingsruimten?
•    Dat de goedkeuring alleen maar geldt bij kortstondige verhuur: maximaal één maand?
•    De kortlopende verhuur (maximaal 6 maanden) door een hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingverblijf belast is met 6% BTW? Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van een vakantiehuisje, studentenhuisvesting of buitenlandse werknemers;
•    Per 1 januari 2017 de BTW-behandeling van bemiddeling bij hotelaccommodatie wijzigt?
•    Per 1 januari 2017:bemiddelingsdiensten bij hotelaccommodatie zijn belast in het land waar de dienstverrichter is gevestigd?
•    Er een vrijstelling is voor fondsenwervende activiteiten als de primaire activiteit vrijgesteld is;
•    Het drempelbedrag voor diensten door sportclubs bij de fondswervingvrijstelling € 50.000 bedraagt?
•    Voor andere vrijgestelde organisaties de fondsenwervende activiteiten zijn vrijgesteld voor een jaarlijks bedrag van € 68.067 aan goederenleveringen en voor een jaarlijks bedrag van € 22.689 aan diensten.
•    Voor kerkgenootschappen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de fondswervingsvrijstelling?
•    Kantineactiviteiten vanaf 1 januari 2013 worden aangemerkt als (fondswervende) leveringen en daardoor onder het drempelbedrag van € 68.067 vallen?
•    De medische vrijstelling op basis van de wet alleen geldt voor diensten die tot het deskundigheidsgebied van medici behoren, zoals omschreven in of op grond van de Wet BIG en gericht zijn op herstel en in stand houding van de gezondheid van de mens
•    Beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, zoals een chiropractor, de medische vrijstelling vanaf 27 maart 2015 toch kunnen toepassen als zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskunstige diensten verlenen als beroepsbeoefenaren die wel onder de Wet BIG vallen?
•    De onderwijsvrijstelling ook voor ZZP-ers kan gelden?
•    ZZP-ers zich voor de onderwijsvrijstelling moeten inschrijven in het register van het CRKBO?
•    Vanaf  2014 er voor ZZP-ers twee registers zijn en dat daarbij een voordeel is te behalen?
•    Levering van een lijkomhulsel, levering van rouwkaarten, vestiging van het recht van eigen graf, de feitelijke crematie en bijzetting in columbarium onder de vrijstelling valt?
•    Particulieren die stroom leveren aan de energiemaatschappij ondernemer voor de BTW zijn?
•    Dat de particulieren zich dan moeten aanmelden als ondernemer en dat de Belastingdienst vragen en antwoorden heeft gepubliceerd?
•    Dat zij mogelijk onder de Kleine ondernemersregeling vallen?
•    De arbeidskosten bij het isoleren van woningen die ouder zijn dan twee jaar, onder het 6% BTW-tarief valt?
•    De isolatiematerialen zelf onder het 21% BTW-tarief vallen?
•    Het schilderen van woningen ouder dan twee jaar én de gebruikte schildersmaterialen onder het 6% BTW-tarief vallen?
•    Dit ook geldt voor stukadoren en behangen, met dien verstande dat de levering van het behang zelf met 21% BTW belast is?
•    De ontheffing van administratieve verplichtingen bij de Kleine ondernemersregeling in gaat op het moment dat het verzoek is ingediend?
•    Ondernemers  een BTW-correctie moeten maken voor de uitgaven die vallen onder ‘loon in natura’/BUA?
•    Bij self-billing op de factuur ‘factuur uitgereikt door afnemer’ moet worden vermeld?
•    De factuur  uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin de dienst of levering heeft plaatsgevonden moet worden uitgereikt?
•    Bij onbebouwde grond sprake is van een bouwterrein voor de BTW als  er activiteiten met het oog op de bebouwing van de grond plaats vinden? Dit bijvoorbeeld het egaliseren van de grond is?
•    Dat de besparing door de koop-/aanneemovereenkomst beperkter is, maar nog wel mogelijk is?
•    Herzienings-BTW bij het vervallen van een optie belaste levering nietkan worden nageheven bij koper?
•    Verhuur-plus in het nieuwe vastgoedbesluit te beperkt wordt uitgelegd en dat dit mogelijk strijdig is met de Europese jurisprudentie?
•    Het verlaagde BTW-tarief alleen geldt voor paarden bestemd voor:
o    Productie van levensmiddelen, zoals slachtpaarden
o    Landbouwproductie:, zoals bosbouw;
o    Fok van paarden, zoals dekhengsten en fokmerries
•    Commissarissen en toezichthouders per 1 januari 2013 BTW-ondernemer zijn?
•    Commissarissen  en toezichthouders een beroep kunnen doen op de Kleine ondernemersregeling en ontheffing van administratieve verplichtingen?
•    Jachthavens voor ligplaatsen van boten 21% BTW moeten rekenen?
•    Het 6% BTW-tarief hierop van toepassing kan zijn als de ligplaats met het oog op (water)sportactiviteiten wordt aangeboden?
•    Als u te weinig of juist te veel BTW heeft aangegeven bij de Belastingdienst, dat u verplicht bent om een suppletie in te dienen door middel van een verplicht formulier?
•    Een verplichte verleggingsregeling geldt voor de handel in mobiele telefoons, spelconsoles, laptops, tablets en CPU’s?
•    Voor het terugvragen van buitenlandse BTW een aparte website bestaat?
•    Het ontvangen van subsidies tot gevolg kan hebben dat u BTW moet gaan afdragen?
•    Indien u niet aan alle factuurvereisten voldoet, u een naheffingsaanslag en boete
(€ 5.278) opgelegd kan krijgen
•    En dan aan de afnemer het recht op vooraftrek van BTW kan worden geweigerd?
•    Voor  het toepassen van het nultarief aangetoond dient te worden dat de goederen daadwerkelijk naar het buitenland zijn vervoerd?
•    Om dit aan te tonen de vrachtbrieven 3x getekend en andere communicatie met de afnemer goed moet worden bewaard.
•    U het  BTW-nummer van uw afnemer kunt en moet controleren via een speciale website ()?
•    Als u  zowel belaste als vrijgestelde activiteiten verricht, de BTW op bijvoorbeeld een onroerende zaak deels in aftrek kan worden gebracht?
•    Wanneer u goederen uit uw bedrijf haalt, een correctie op de BTW-aangifte gemaakt moet worden?
•    Wanneer u handelt in gebruikte goederen onder voorwaarden slechts BTW hoeft te betalen over uw winstmarge?
•    U de afgedragen BTW bij dubieuze debiteuren per brief moet terugvragen?
•    Wanneer  u ten onrechte (teveel) BTW op een factuur vermeldt, u deze ook  verschuldigd bent?
•    Een schoonmaker 6% BTW mag berekenen voor het schoonmaken van een woning en een glazenwasser en schoorsteenveger 21% BTW moeten berekenen?
•    U wanneer u levert aan BTW-ondernemers in andere EU-landen, een opgaaf intracommunautaire prestaties moet indienen?
•    Ondernemers vanaf 1 januari 2016 die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen moeten indienen?

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën