BTW: Belasting Toegevoegde Waarde

C.vanVilsterenBTW: Belasting Toegevoegde Waarde

De BTW is een belasting die het consumptieve verbruik van goederen en diensten beoogt te belasten. De BTW dient dan ook gedragen te worden door de consument (ook wel eindverbruiker). In tegenstelling tot bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting draagt de consument de BTW niet zelfstandig af aan de Belastingdienst. Dit doet namelijk de ondernemer, ofwel de ondernemer voor de BTW.

Een ondernemer is een ieder die een beroep of bedrijf uitoefent. Een bedrijf is een organisatie van kapitaal en arbeid die erop is gericht om in een duurzaam streven (regelmatig) zelfstandig door deelneming aan het economisch verkeer behoeften te bevredigen (tegen vergoeding).

De definitie omvat 4 essentiële elementen:
1. Een ieder:
–  Natuurlijke personen;
–  Rechtspersonen: private rechtspersonen, publieke rechtspersonen; en-  stichtingen en verenigingen;
– Maar ook maatschappen, vennootschappen onder firma, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en dergelijke.

2. Economische activiteit: Hierbij worden alle activiteiten van de producent, handelaar of dienstverrichter beoogd. Het gaat hierbij om deelname aan het economische verkeer. Levering of diensten aan personen in de eigen kring, vallen niet onder het economische verkeer. Bij het uitoefenen van prestaties moet een vergoeding zijn bedongen. Als de ondernemer om niet activiteiten verricht of tegen een symbolische vergoeding, dan is geen sprake van een economische activiteit.

3. Regelmatig: Om ondernemer te zijn, moeten de economische activiteiten door hem regelmatig worden verricht.

4. Zelfstandig: De uitoefening van de werkzaamheid moet op zelfstandige basis gebeuren en niet in dienstverband. Er mag geen band van ondergeschiktheid zijn tegenover een ander persoon.
Om te zorgen dat de betaling van de BTW daadwerkelijk bij de eindgebruiker ligt, kan een ondernemer de BTW die aan hem in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Per saldo betaalt de ondernemer geen BTW. Niet alle ondernemers kunnen de BTW in aftrek brengen. Het gaat hierbij om ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten, zoals medici en banken. Ondernemers die vrijgesteld presteren kunnen de BTW niet in aftrek brengen, maar daar staat tegenover dat zij ook geen BTW in rekening hoeven te brengen.

Vrijgesteld presterende ondernemers zullen de aan hen in rekening gebrachte BTW verdisconteerteren in hun prijzen, zodat uiteindelijk de consument de BTW betaald.
De betaling en het in aftrek brengen van BTW door een ondernemer geschiedt per aangifte. Uitgangspunt is dat de ondernemer per kwartaal aangifte moet doen. Daar kan in bepaalde gevallen van worden afgeweken (bij toepassing Kleineondernemersregeling of op verzoek van de ondernemer zelf) Indien de ondernemer handelt met andere landen binnen de Europese Unie, zal ook een Opgaaf Intracommunautaire prestaties (Opgaaf ICP) moeten worden ingediend.

De Nederlandse wet kent drie BTW-tarieven. Als eerste het normale tarief van 21% BTW. Dit tarief is van toepassing op alle leveringen, diensten en intracommunautaire verwervingen en voor de invoer van alle goederen. Voor sommige leveringen en diensten geldt het verlaagde tarief van 6%. Onder het 6%-tarief valt bijvoorbeeld de levering van voedingsmiddelen, geneesmiddelen en verbandmiddelen. Als laatste kent Nederland het 0%-tarief. Dit tarief is onder andere van toepassing op de uitvoer van goederen (export).

De levering van sommige goederen en het verrichten van sommige diensten is vrijgesteld van BTW, zoals het geven van onderwijs, het verlenen van medische hulp en de meeste diensten die een bank verleent. Er wordt dan geen BTW geheven. Daar staat dan tegenover dat de ondernemer ook geen recht op aftrek van voorbelasting heeft.

Het nultarief en de vrijstelling zijn niet hetzelfde. Bij prestaties die belastbaar zijn tegen het nultarief heeft de ondernemer wel recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte BTW. Een vrijgesteld presterende ondernemer heeft geen recht op aftrek van BTW.

De BTW is voortdurend in beweging. Graag zouden wij u meer willen vertellen over de BTW en de eventuele voordelen die u kunt behalen. Hier geven wij u alvast een tipje van de sluier mee.

Lees ook BTW nieuws

Over de auteur

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend een e-mail versturen aan info@btwadvies.com. Of bezoek: www.btwadvies.com. Geschreven door Carola van Vilsteren.
Of kies uit nieuws categorieën