Tips bij Erven en Schenken | Belastingaangifte 2013

Voordelen van schenken
Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van erf- en/of schenkbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt, waardoor bij overlijden minder erfbelasting verschuldigd zal zijn. Door de progressie in het tarief en de mogelijkheid om de vrijstellingen van het schenkingsrecht te benutten, is het daarnaast vaak voordeliger om geleidelijk door middel van jaarlijkse schenkingen uw vermogen te verminderen. U kunt daarbij overwegen om aan de schenking een uitsluitingsclausule te verbinden. Daarmee wordt bereikt dat het geschonken bedrag privévermogen blijft van uw eigen kind.

Vrijstellingen
Ouders kunnen jaarlijks aan ieder van hun kinderen een schenking doen, zonder dat het kind daarover schenkbelasting verschuldigd is. Voor 2015 kunt u binnen deze algemene vrijstelling maximaal € 5.229 per kind schenken. Voor kinderen van 18 tot en met 40 jaar mag u eenmalig € 25.096 belastingvrij schenken. U kunt op basis van een goedkeuring ook van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik maken als uw eigen kind buiten de leeftijdscategorie valt, maar zijn of haar partner (echtgenoot of geregistreerde partner) nog niet. Als meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag dan is het kind over het meerdere schenkbelasting verschuldigd. Over dit meerdere tot € 117.214 bedraagt de schenkbelasting voor kinderen 10%, daarboven is 20% verschuldigd. De hoge (eenmalige) vrijstelling schenkbelasting geldt per ouderpaar en geldt dus niet per ouder. Ook als de ouders gescheiden zijn, kan de vrijstelling dus maar één keer benut worden. Aan overige personen (zoals bijvoorbeeld kleinkinderen of derden) kunt u jaarlijks onbelast een bedrag van maximaal € 2.092 schenken. Een bijkomend voordeel voor de schenker om nog schenkingen in 2015 te doen, is dat het bij de schenker de box 3-heffing bespaart. Hiertegenover staat dat de ontvanger van de schenking zijn box 3 vermogen ziet toenemen en dus wellicht (meer) inkomstenbelasting is verschuldigd.

Schenking van € 52.281 aan kind voor eigen woning of studie
Er geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van maximaal € 52.281 van ouders aan een kind van 18 tot 40 jaar, als het kind de schenking gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, de kosten voor verbetering of onderhoud van een eigen woning, de afkoop van een recht van erfpacht, opstal, of beklemming en een aflossing van de eigenwoningschuld. Daarnaast mag de schenking gebruikt worden voor het betalen van de kosten van een studie of een opleiding voor een beroep. De kosten voor een dergelijke studie moeten minstens € 20.000 per jaar bedragen. Van de schenking voor een studie  moet een notariële akte worden opgemaakt, deze eis is voor een schenking ten behoeve van de aankoop of verbetering van een huis vervallen per 1 januari 2012. Als al vóór 2010 gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling (in 2009 bedroeg deze bijvoorbeeld € 22.760), dan geldt er een overgangsregeling. In dat geval kan door een ouder aan een kind voordat het kind 40 jaar wordt, alsnog een eenmalige vrijgestelde schenking van € 29.521 worden gedaan. Die schenking moet dan wel gebruikt worden voor de aankoop van een eigen woning. De vrijstelling geldt niet als de schenking gebruikt wordt voor een studie of opleiding. De “180 dagen regeling” is niet van toepassing op de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Met ingang van 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd.

De verruiming van de vrijstelling gebeurt op 3 manieren:

  1. Hogere vrijstelling
    Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een hogere vrijstelling in de schenkbelasting. Nu is de maximale vrijstelling € 51.407. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is dat € 100.000.
  2. Schenking niet alleen tussen ouder en kind
    De beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar, vervalt. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Dit bedrag moet de ontvanger wel gebruiken voor de eigen woning. Ook deze maatregel geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.
  3. Vrijstelling geldt ook bij aflossing van restschuld
    De ruimere schenkingsregeling geldt ook voor schenkingen om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Dit geldt vanaf 1 oktober 2013. Per 1 januari 2014 geldt dit ook voor reeds bestaande restschulden eigen woning van voor 1 oktober 2013. Deze verruiming is blijvend.

Heeft u eerder in 2013 al een schenking van iemand ontvangen, dan mag u van 1 oktober tot en met 31 december 2013 van deze persoon nog een schenking ontvangen tot het bedrag van € 100.000 is bereikt (gebruik voor eigen woning!)

Tot 1 oktober 2013 gold de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De schenking moest bovendien dienen voor de kosten van een woning.

 

Let op: dit is een tijdelijke regeling en per 1 januari 2015 afgeschaft!

Aangifte schenkbelasting
Als u in 2015 een schenking doet of heeft gedaan boven de algemene vrijstellingen van € 5.229 of € 2.092, moet u vóór 1 maart 2015 aangifte schenkbelasting doen. Het schenken binnen de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.096 of € 52.281 moet u ook in een aangifte schenkbelasting aangeven, onder vermelding dat van deze vrijstelling gebruik wordt gemaakt. De Belastingdienst moet immers weten of en zo ja, voor welk bedrag de schenkingsvrijstelling is benut.

Schenkingsobjecten
De meest gangbare schenking is de schenking in contanten. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een schenking te doen in de vorm van een overdracht van onroerende zaken, een kunstcollectie of effecten. De schenker hoeft niet per se de macht over het geschonken vermogen te verliezen. Als sprake is van een schenking onder schuldigerkenning, schenking van gecertificeerd vermogen, herroepelijke schenkingen of schenkingen onder bewind, verliest de schenker de macht niet. Een vermogensbestanddeel dat geschonken wordt onder schuldigerkenning, valt in box 3, zowel voor de schenker (als schuld) als voor de begiftigde (als bezitting). Over de schuld moet jaarlijks 6% rente worden betaald. Deze rente speelt in de inkomstenbelasting zowel voor de ontvangende als de betalende partij geen rol. Als de rente niet aan uw kind wordt betaald, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat het bedrag van de schenking bij uw overlijden door uw kind krachtens erfrecht is verkregen en mist het dus zijn doel. In dat geval is immers alsnog erfbelasting verschuldigd en dat is nu juist niet de bedoeling. Zorg er daarom voor dat de rente jaarlijks wordt betaald en dat u van de schenking onder schuldigerkenning een notariële akte laat opmaken.

Fiscaal partnerschap
Voor echtgenoten geldt een hoge vrijstelling als één van de echtgenoten komt te overlijden. Ook samenwoners kunnen van die hoge vrijstelling gebruik maken maar dan moeten zij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Samenwoners die o.a. over een notarieel samenlevingscontract beschikken, een gezamenlijk kind hebben of een gezamenlijke woning bezitten, zijn elkaars fiscale partner.
Bij de schenk- en erfbelasting is als aanvullende voorwaarde gesteld dat de samenwoners in het samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht opgenomen hebben. Als de samenwoners op 1 januari 2015 nog geen notarieel samenlevingscontract hebben, maar in de loop van 2015 wel en ze staan op 1 januari 2015 op hetzelfde adres ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie, dan zijn zij toch elkaars fiscale partners voor 2015.

Geld uitlenen aan uw kind
Het kan interessant zijn om uw kind geld te lenen voor de aankoop van een eigen woning of voor een onderneming. Voor de ouder vormt de lening een bezitting in box 3 waarover 1,2% belasting verschuldigd is (ofwel 30% van 4%), maar voor het kind is de lening voor een eigen woning of de onderneming een schuld in box 1 waarvan de rente in aftrek kan komen op het box 1 inkomen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de ouder 4% rendement haalt over de lening aan het kind (dit is het rendementspercentage box 3). Als de ouder een hoger percentage dan die 4% in rekening brengt aan het kind, heeft dit bij de ouder geen gevolgen voor de belastingheffing. Bij het kind is als eigenwoningrente het hogere percentage in box 1 tegen het progressieve tarief aftrekbaar. Het is mogelijk dat de ouder de hogere rente door middel van schenkingen terugschenkt aan het kind. Zorg ervoor dat het kind de rente daadwerkelijk betaalt, anders heeft het kind geen recht op de renteaftrek.

Giftenaftrek
De giftenaftrek is per 1 januari 2012 voor bv´s voordeliger in die zin dat de aftrekdrempel van € 227 is komen te vervallen. Daarnaast kan een bv in plaats van de voormalige 10% maximaal 50% van de belastbare winst als giften in aftrek brengen met een maximum van € 100.000.

Verder geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting met ingang van 2012 een extra faciliteit voor giften die gedaan worden aan een culturele instelling. Voor de berekening van het aftrekbare giftenbedrag in 2015 mogen de giften aan een culturele instelling met 1,5 vermenigvuldigd worden, met een absoluut maximum van € 2.500. Dit betekent dat de verhoging van 50% wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan de culturele instelling gedane giften.

 Periodieke giften

Per 1 januari 2014 kunnen periodieke giften aan een algemeen nut beogende instelling via een onderhandse akte van schenking in plaats van een notariële akte worden vastgelegd. Dit bespaart notariskosten. Deze maatregel geldt ook voor periodieke giften aan verenigingen met ten minste 25 leden.

Negatieve giftenaftrek
Het was tot en met 2011 mogelijk om een fiscaal aftrekbare gift aan een algemeen nut beogende instelling te doen onder een ontbindende voorwaarde. Als de gift vervolgens werd teruggedraaid, leidde dat tot en met 2011 niet tot het terugnemen van de fiscaal aftrekbare gift. Dit is per 1 januari 2012 veranderd in die zin dat een negatieve giftenaftrek is geïntroduceerd. Een gift die wordt herroepen, moet bij het inkomen geteld worden. Is in het verleden een gift gedaan onder een ontbindende voorwaarde, dan was 2011 het laatste jaar dat de gift zonder fiscale gevolgen kon worden teruggedraaid.

Deze informatie wordt u via Fiscalio.nl aangeboden door:
Belastingaangifteshop.nl | hulp bij belastingaangifte

Over de auteur

Deze informatie wordt u via Fiscalio.nl aangeboden door: Belastingaangifteshop.nl | hulp bij belastingaangifte
Of kies uit nieuws categorieën